Laste päevahoiuteenus

Meie eesmärgiks on pakkuda toetavat päevahoiuteenust lapsele, kellel on tuvastatud raske või sügav puude raskusaste vaimse funktsiooni või muu funktsiooni kõrvalekalde tõttu.
Oma tegevusega pakume tuge lapse vanematele ja perekonnale luues tingimused tööl käimiseks.
Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt või muudest allikatest. 

Teenuse osutamise maht

Päevahoiu teenust osutatakse lastele, kelle hariduse omandamine toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes.

Teenuse oodatav tulemus:

  • lapse hooldus, järelevalve ja turvalisus on tagatud;
  • lapse vanematele on loodud tingimused tööle asumiseks ja hoolduskoormuse vähendamiseks;
  • lapse päev on sisustatud vaheldusrikka struktureeritud võimetekohase tegevusega;
  • laps saab juhendamisel hakkama igapäevaelus vajalike põhioskustega võimetekohaselt;
  • lapsele on loodud võimalused enese väljendamiseks, vajadusel saab ta kasutada alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid;
  • lapse tegevused on elulised, praktilised ning eakohased. Lapse võimetekohane areng on toetatud;
  • lapse vanemad on informeeritud teenustest ja teistest abi saamise võimalustest.