Käo Põhikool- innovaatiline kool

Alates 2012-13õa kasutatakse Käo Põhikoolis õppetöös tahvelarvuteid, mis hangiti Tiigrihüppe SA kaasrahastamisel.

Tiigrihüppe SA esitatud projekti nimi oli “Alternatiivkommunikatsioon tahvelarvutite abil.” Projekti eesmärk oli/on arendada ja toetada tahvelarvutite abil suhtlemist (kommunikatsiooni) ebaselge kõne ja kõnetute õpilastega. Meie andmetele ei ole Eestis varem tahvelarvuteid alternatiivkommunikatsiooni eesmärgil  HEV õpilastega (raske või sügava intellektipuudega) kasutatud.

2012-13õa esimesel poolel oleme saanud läbi praktika positiivse kogemuse, et tahvelarvuti kasutamine HEV õpilastega erinevate õppe-eesmärkide toetamiseks on end igati õigustatud. Tahvelarvutid annavad erivajadustega õpilastele võimaluse ennast paremini väljendada. Tahvelarvutiga tegutsemine on õpilaste jaoks motiveeriv, stimuleerides suhtlemissoovi, pakkudes õppesituatsioonis eduelamust ja mängulisust.

Tahvelarvutite kasutusele võtmisega Käo Põhikoolis on mitmekesistunud igapäevane alternatiivkommunikatsiooni (AAC) kasutamine ja seeläbi paranenud tingimused ja võimalused  eelkõige õpilaste kommunikatsiooni-, kognitiivsete- ning sotsiaalsete oskuste arengu toetamisel. Tahvelarvutite kasutamine annab HEV õpilastele võimaluse tunda end võrdsetena teiste hulgas, kasutades tänapäevaseid IKT vahendeid vastavalt oma võimetele.

Innovaatiline kool

Tiigrihüppe Sihtasutus on mitmeid aastaid korraldanud konkurssi “Innovaatiline kool”, millega toetatakse koolides läbiviidavaid tehnoloogia valdkonna arendusprojekte.

Kaasrahastame projekte, mida iseloomustab:

  • innovaatilisus, st projekt peab olema uus Eesti üldhariduse kontekstis, mitte ainult konkreetsele koolile;
  • kompaktsus, st tegu on konkreetse arendusprojektiga, mille käigus valmib uus terviklik tehnoloogiaalane teenus/lahendus/süsteem vms;
  • uue õppekava läbivate teemade „tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemise toetamine koolis;
  • rakenduslik väärtus teiste koolide jaoks;
  • uudisväärtus avalikkuse jaoks.

Iga-aastasel konkursil võivad osaleda kõik munitsipaal-, riigi – ja eraomanduses olevad üldhariduskoolid. Projektis on vajalik koolipidaja/omanikupoolne omafinantseering vähemalt 50% esitatava projekti kogumahust.

Projekti eelarvesse võivad kuuluda selle elluviimiseks vajalikud IKT-alased kulutused, sh riistvara, tarkvara, võrguehitus, võrguseadmed, projektijuhtimise tasu, koolituskulud, õppematerjalide või õpitarkvara loomine jne.

Innovaatiline Kool võitjad peavad pärast arendusprojekti toimumist koos aruandega esitama juhised, et selgitada teistele koolidele, kuidas sama praktikat kasutusele võtta.