Meie ajalugu

 • 1994.a. 15. aprillil kinnitati Tallinna Linnavalit­suse määrusega Tallinna Liitpuuetega ja Sügava Vaimupuuetega Laste Rehabili­ta­tsiooni­keskuse põhikiri, millega pandi alus Päevakeskus Käo loomisele. Keskuse loomisele aitasid kaasa EVPI Tugiliidu aktiivsed vanemad/ eestkostjad, EV Sotsiaalministeerium ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Selle ajani olid Tallinna linna raske ning sügava vaimupuudega lapsed olnud ilma igasugusest nende vajadustele vastavast arendamisest ja õpetamisest. Samal aastal telliti arhitektuurifirmalt “Akvar” endise Kaitseministeeriumile kuulunud lasteaiahoone asukohaga Käo tn. 53 ümberehituse projekt, mis vastaks raske ja sügava vaimupuudega laste vajadustele. Keskuse renoveerimine planeeriti läbi viia kolmes etapis.
 • 1995.a. alustati ehitustöödega, mida finantseerisid Eesti Vabariigi Valitsus, Majandusministeerium ja Eesti Puuetega Inimeste Fond. Keskuse esimene etapp valmis 1996. aasta suveks.
 • 1996.a. 1. septembril võeti keskusesse vastu esimesed 14 last, tööd alustati kahes rühmas.
 • 1997.a. teenusele lisandus 12 last ja keskuses tegutses juba neli rühma 28 lapsega.
 • 1998.a. teenusele lisandus aasta jooksul juurde 8 last ja keskuses töötas viis rühma.
 • 1998.a. 15. mail nimetati Tallinna Linnavalitsuse määrusega keskus ümber Päevakeskuseks Käo.
 • 1999.a. lähtudes Tallinna linna puuetega laste vajadustest ehitati kevadel väljaehitamata basseini­kompleks ümber rühmaruumiks (tänane Kirsi kodurühm). Koolihariduse andmist lastele hakkas keskuse ruumides korraldama Tallinna I Internaatkool (tänane Tondi Põhikool). Esmakordselt loodi Eesti hoolekande- ja haridussüsteemis mudel, milles olid ühitatud haridus- ja hoolekandeseadusega ettenähtud võimalused hariduse tagamiseks ka neile lastele, kellel tingituna erivajadustest tavakoolis õppimine oli raskendatud või peaaegu võimatu. Päevahoiuteenust ja kooliharidust hakkas saama 34 last.
 • 2000.a. valmis ehituse kolmanda etapina keskuse saal.
 • 2001.a. autasustati Päevakeskus Käo direktorit Merike Melsast Eesti Punase Risti V klassi ordeniga.
 • 2002.a. määrati Päevakeskus Käo EV Sotsiaalministeeriumi poolt rehabilitatsiooniteenuste koordineerijaks Tallinnas.
 • 2003.a. moodustati Päevakeskus Käo juurde rehabilitatsioonimeeskond ja alustati riigi poolt finantseeritavate teenuste pakkumist.
 • 2004.a. 2. jaanuaril avati Päevakeskus Käo juurde uus üksus Lasnamäel, kus hakati pakkuma päevahoiuteenust 40-le täiskasvanud raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega teenusekasutajale alates 18-ndast eluaastast. Aasta lõpus alustati täiskasvanute keskuse ruumide renoveerimise projekteerimisega.
 • 2005.a. aasta alguses valmis lastekeskusesse juurdeehitusena autistlike laste eripärale vastav rühmaruum ja personaliruum. Aasta lõpus alustati täiskasvanute keskuse ruumide renoveerimisega. Ehituse käigus rajati lisaks päevahoiuteenuse osutamiseks vajalike tegevusruumidele uued ruumid ööpäevaringse teenuse pakkumiseks korraga viiele teenusekasutajale (intervallhoiuteenus). Renoveerimistöid ja ruumide sisustamist finantseeriti Tallinna Linna eelarvest.
 • 2006.a. mais avati lastekeskuses korrastatud õueala, mille finantseerimine toimus projektipõhiselt.
 • 2006.a. augustis avas taas oma uksed renoveeritud täiskasvanute keskus Pae tänaval. Alustati vajaduspõhise intervallhoiuteenuse pakkumist.
 • 2006.a. 1. septembril alustas lastekeskuses tööd nägemis- ja liitpuudega laste rühm. Lastekeskuses sai erinevaid hoolekande-, hariduse- ja rehabilitatsiooniteenuseid kokku 42 last.
 • 2006.a. septembris toimus Päevakeskus Käo 10. aastapäeva konverents Viinistul.
 • 2006.a. Soome Kehitysvammaliitto aastakonverentsil Tallinnas anti Päevakeskus Käo direktorile Merike Melsasele ja Tallinna I Internaatkooli direktori asetäitjale Linnu Maele üle Aino Miettineni nimeline auhind. Aino Miettinen oli Soome vaimupuudega inimeste inimväärse elu ja võrdväärse ühiskonnaliikmena eksisteerimise nimel tegutseja ning vaimupuudega inimestega tehtava töö olulisim arendaja aastatel 1930.-1950.a.
 • 2007.a. Tallinna Lastekodult anti täiskasvanute keskusele Pae tn üle 2 rühmaruumi, mis võimaldas osutada päevahoiuteenust 48-le täiskasvanud teenusekasutajale.
 • 2008.a. Päevakeskus Käo direktorile Merike Melsasele anti üle Tallinna linnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärk.
 • 2008.a. Päevakeskus Käo akrediteeriti Euroopa Liidu noorsooprogrammi Euroopa Noored Vabatahtliku Teenistuse organisatsioonina.
 • 2008.a. 1. septembril alustas Päevakeskus Käo täiskasvanute keskuses koostöös Tallinna Kopli Ametikooliga kutseõpet kodumajanduse eriala I kursusel 7 noort.
 • 2009.a. 1. septembril alustas Päevakeskus Käo täiskasvanute keskuses koostöös Tallinna Kopli Ametikooliga kutseõpet kodumajanduse erialal I kursusel 8 noort.
 • 2010.a. 1. septembril alustas Päevakeskus Käo täiskasvanute keskuses koostöös Tallinna Kopli Ametikooliga kutseõpet kodumajanduse erialal I kursusel 5 noort.
 • 2011.a. 1. septembril alustas Päevakeskus Käo lastekeskuse ruumides tööd MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikool. Kool on HEV lastele, kellele nõustamiskomisjon oli soovitanud õpet põhikooli lihtsustatud riikliku õppekavas alusel toimetuleku- või hooldusõppes.
 • 2012.a. Tallinna Lastekodu Kopli keskus andis Päevakeskusele Käo üle maja Maleva 16, Tallinnas.
 • 2012.a. suvel toimus Maleva tänava ruumides kahe rühmaruumi ja söögisaali renoveerimine. 1. oktoobril alustas tegevust Päevakeskus Käo Maleva keskus (täiskasvanutele). Maleva keskuses avati kaks rühma täiskasvanud teenusekasutajatele. Kokku 15 teenusekasutajat.
 • 2013.a. Päevakeskus Käo on sertifitseeritud EQUASS Assurance kvaliteedimärgiga.
 • 2014.a. Maleva keskuses avati täiendavad kaks rühmaruumi, kus said teenuseid 24 teenusekasutajat.
 • 2015.a. lõpus anti Päevakeskusele Käo üle endine Tallinna lastekodu hoone aadressil Pae 37/Võidujooksu 18, seda seoses Tallinna lastekodu ümberkolimisega.  
 • 2015.a. Päevakeskus Käo on sertifitseeritud EQUASS Assurance kvaliteedimärgiga.
 • 2016.a. septembris tähistas Päevakeskus Käo oma 20. tegevusaastat Glehni lossis.
 • 2017.a. 10. oktoobril Tallinna linnavolikogu otsusega nr 127 muudeti Päevakeskus Käo nimi ümber Käo Tugikeskuseks.
 • 2017.a. renoveeriti Maleva keskuse peasissepääs ja galerii. 
 • 2017.a. renoveeriti Maleva keskuses ESF projekti raames intervallhoiuteenuse ruumid.
 • 2019.a. märtsis kinnitati Tallinna linnavalitsuse istungnil Käo Tugikeskuse uueks direktoriks Marina Runno.
 • 2019.a. alates osaleb Käo Tugikeskus Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatavas pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ (edaspidi ISTE). Teenusmudeli piloteerimine oli planeeritud kuni 31.12.2022 aastani.
 • 2019.a. alustati Maleva keskuse rekonstrueerimist, mis kestis ajavahemikul 11.11.2019-14.10.2020. Rekonstrueerimise rahastaja: Tallinna Linnavalitsus (1,9 miljonit). Hanke korraldajaks/ vastuvõtjaks: Tallinna Linnavaraamet. Ehitaja: ehitusfirma Fidele OÜ . Maleva keskuses toimus veel täiendav viimistlusremont alumise ja ülemise korruse galeriides. Hoone terviklik sisustamine uue mööbliga teostas Teritaja OÜ. Rahastaja: Tallinna Linnavaraamet.
 • 2020.a. väljastati Käo Tugikeskusele Peresõbraliku tööandja programmi raames maärgis tasemel HÕBE.
 • 2020.a. 15. septembril sai Käo Tugikeskus Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise, mida Eestis annab välja SA Archimedese noorteagentuur. Käo Tugikeskuses tegutsevad Solidaarsuskorpuse programmide kaudu välisriikidest tulevad vabatahtlikud,
 • 2020.a. septembris valmis Käo Tugikeskuse animeeritud infovideo, mis tutvustab pildikeeles tugikeskuse tegevusi ja väärtusi. Videoklipp valmis koostöös Joonmeedia OÜ-ga. Videole andis hääle näitleja Priit Võigemast. Kasutamiseks on olemas nii venekeelsed kui inglisekeelsed subtiitrid.
 • 2020.a. alustati Käo Tugikeskuse kõikidesse üksustesse laesiinidega tõstukite paigaldamist (Teostus: Lifegear OÜ. Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet). Laesiinidega tõstukite hankimine ja paigaldamine jätkus 2021. aastal.
 • 2021.a. 4. jaanuarist avati rekonstrueeritud Maleva keskus teenusekasutajatele.
 • 2021.a. 30. aprillil toimus Pae keskuse õueala lahenduse projekteerimine ja ehitustööde lõplik valmimine. Peatöövõtja: Mefab OÜ. Rahastajad: Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
 • 2021.a. Käo Tugikeskuse lastekeskusele (Käo 53) juurdeehitusena saali projekteerimine. Tallinna Linnavaraameti poolt korraldatud riigihanke võitjaks ja projekteerimistööde teostajaks on Projektibüroo OÜ.
 • 2021.a. 21. detsembril kinnitati Tallinna Volikogus Tallinna linna eelarve investeeringute kava, kus otsustati Käo Tugikeskuse Pae keskuse uue hoone ehitus maksumusega 5 000 000 eurot sh projekteerimine 300 000 eurot.