Karjääriõpe Käo Põhikoolis

Alates 2012 a sügisest tegeletaks Käo Põhikoolis karjääriõppe teemadega süvendatumalt. Kool osales 2013a detsembrini kestvas SA INNOVE programmis “Karjääriteenuste süsteemi arendamine”, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondist. Programmi raames hakkasime põhjalikumalt tegelema karjääriõppe sisu kavandamisega. Koolis töötab osalise koormusega karjäärikoordinaator, kes korraldab karjääriõpet ja selle arendustegevusi. Karjäärikoordinaator on läbinud SA INNOVE poolt korraldatud karjäärikoordinaatorite baaskoolituse. Koolis on moodustatud karjäärimeeskond, kuhu kuuluvad: karjääri-koordinaator, eripedagoog, Käo Põhikooli õpetajate ja Käo Tugikeskuse sotsiaalpedagoogide esindajad.

Käo Põhikoolis ei ole karjääriõpetust eraldi valikainena, vaid see on lõimitud õppetegevusse kogu kooliaja (I-IX klass) vältel, läbi erinevate õpilasürituste ja õpitervikute. Teatud tegevused (valikõppeained, noorteprojekt “Linn Lilleliseks”, jätkuõppeasutuste külastamine) on suunatud ainult põhikooli viimase klassi ja täiendavatel õppeaastatel või lisaõppel olevatele õpilastele.

Karjääriõpetuse seisukohalt keskendume kolmele põhiteemale: enese tundmaõppimine (enesehinnang, isiksuse omadused, suhtlemine, huvid), töömaailma ja õppimisvõimaluste tundmaõppimine (õppimisvõimalused, tööturg, erinevad ametid,  õppima/ tööle asumise tingimused, minu võimalused) ning otsustamine ja planeerimine (eesmärkide seadmine, valikuvõimalused, tugivõrgustiku kaardistamine, oskus otsustada).

Karjääriõppe järjepidev edendamine tervikliku õppeprotsessi osana toetab õpilase võimetekohast arengut, osalemist karjäärijuhtimisel ning täiskasvanu ja tööellu või kutseõppesse üleminekul. Õppija karjäärinõustamise eesmärgil on lõimitud täiendavatel õppeaastatel õpitervikutega kutseõppe eeloskuste tasemel valikõppeained: käeline loovtegevus, kangastelgedel kudumine, lihtsa toidu valmistamine. Praktiliste tööülesannete täitmisel saadud isiklike kogemuste alusel tekib õpilasel asjakohane arusaamine oma võimetest ja huvist, samuti valmidus erinevateks valikuteks reaalsete võimaluste piires.

Kooli karjääriõppe missioon: Käo Põhikooli õpilased on teadlikud oma võimetest ja huvidest ning õppimise ja tööelu võimalustest ning osalevad võimetekohaselt oma karjääri juhtimisel.

Karjäärikoordinaatori eestvedamisel on koostöös õpetajate, eripedagoogi ja kooli pidajaga  välja töötatud “Karjääriteenuste korralduskava”. Selleks kaardistati senised tegevused, koostööpartnerid jm ressursid ning lisati uusi tegevusi/ üritusi, et veelgi paremini ja eesmärgipärasemalt lõimida karjääriõpetus õppetööga. Korralduskava on ajakohasuse seisukohalt pidevalt muutuv dokument, mille karjäärikoordinaator vaatab üle vähemalt 1x aastas ja põhjalikumalt iga 3 aasta tagant. Kõik tegevused/ üritused on eesmärgistatud, tulemused mõõdetavad ja õpilastel on võimalus tagasisideks. Näiteks enne ja pärast üritusi toimuvad juturingid, milles õpilased saavad pildikeelsete küsimustike abil tagasisidet anda.