Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2022.

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uus teenusmudel on kaasav, isikukeskne, kasutajasõbralik ja paindlik. Erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks ning piloteeritav teenusmudel võimaldab kombineerida neist abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Tallinna projektikoordinaatorid on:
Cristin Kelder tel. 5664 6747, cristin.kelder@tallinnlv.ee 
Pille Soonmann tel. 5787 0843, pille.soonmann@tallinnlv.ee

Täpsem info projekti ja selles osalevate asutuste kohta on leitav Tallinna kodulehelt: https://www.tallinn.ee/est/Isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses.

Käo Tugikeskuse kontaktisikud projekti rakendamisel on:
teenuste juht Anu Rahu anu.rahu@kaokeskus.ee
meeskonnajuht Triin Soopaju triin.soopaju@kaokeskus.ee

Teenuskomponentide hinnakiri al. 01.06.2022