Igapäevaelu toetamise teenus autismispektrihäirega raske või sügava puudega täisealisele

Teenuse eesmärk on emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng. 

Teenuse sihtgrupiks on raske- ja sügava intellektipuude või liitpuudega isikud alatest 18 eluaastast, kes elavad kodus koos pere ja/või lähedastega. 

Teenusel aidatakse kujundada igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga koos elavaid inimesi.

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • juhendamist-, kõrvalabi ja järelvalvet;
  • isiklike-, igapäevaelu-ja tööoskuste kujundamine, kaasates isiku nimetatud oskusi kinnistavatesse tegevustesse;
  • juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel ja säilitamisel;
  • juhendamine aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
  • lähedaste ning sealhulgas teenusekasutajaga samas eluruumis elavate isikute nõustamine teenusekasutaja igapäevaoskuste, käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest. 

Teenuse osutamise maht ja kestus sõltuvad iga teenuse kasutaja ning tema hooldaja vajadustest.

Ühte teenuskohta saab kasutada kuus 6 tundi  päevas (maksimaalselt 120-tundi kuus) tööpäevadel kell 10.00-16.00.