ERASMUS+

2016 a. kevadel alguse saanud Erasmus+ koostööprojektide raames valis Lakeside kool Inglismaal oma projektipartneriks Käo Põhikooli, et jagada meiega oma teadmisi Tunnetusliku suhtlemise (Intensive Interaction) meetodist.

Projekti põhisündmus toimus 22-26.05.17 a. kui Tunnetusliku suhtlemise meetodile spetsialiseerunud Lakeside Kooli õpetajad Antonia Peters ja Louise Ross  viibisid Käo Põhikoolis.

FOTO

Nädala vältel osalesid nad kooli õppetöös, vaatlesid ja praktiseerisid Tunnetusliku suhtlemise meetodit õpilastega ning jagasid vahetult mõtteid ja ideid töötajatega. Nädala olulisimad sündmused nii kooli kui ka keskuse töötajatele olid külaliste korraldatud Tunnetusliku suhtlemise teemaline ettekanne ja kahel päeval toimunud seminarid. Ettekandes tutvustati meetodi tausta ja põhitõdesid ning seminaride põhirõhk oli Tunnetusliku suhtlemise videote analüüsil.

Käo Põhikooli ja lastekeskuse jaoks oli see väärt kogemus, saime oma tööle rohket positiivset tagasisidet ning meie koostöö projektipartneriga jätkub.

FOTO

Erasmus+ “Õpiränne Inglismaa erikoolidesse”

Käo Põhikool sai 2014. aasta suvel SA Archimedeselt rahastuse osalemaks Erasmus+ õpirände programmis. Õpirändes osalevad 2014/15 õppeaasta jooksul kolm õpetajat, kes lähevad kogemusi saama Inglismaa erikoolidesse.

Õpirände projekti eesmärk on tutvuda Londoni erinevates koolides HEV õpilaste õppetegevuse läbiviimisega, sh milline on koolipäeva ülesehitus, kuidas on planeeritud õppetunnid, milliseid õppemeetodeid ning vahendeid kasutatakse. Lisaks soovitakse saada ülevaade õppetegevuse lõimitusest rehabilitatsiooni- ja sotsiaalteenustega.

Projekti raames on planeeritud saadud kogemuste ja teadmiste jagamine Käo Põhikooli ning Päevakeskus Käo töötajatele, lapsevanematele ja koostööpartneritele. Kõik projektis osalenud õpetajad koostavad õpirändest ülevaate andva päeviku, millega on võimalik tutvuda Käo Põhikooli raamatukogus. Projektist saadud kogemusi jagavad õpetajad ka koolis ja keskuses töötavates töögruppides (AAC ja Autismi meeskond). Õpirände kogemusi tutvustatakse kohandatud viisil ka Käo Põhikooli õpilastele.

Kõik külastatud koolid andsid väga väärtusliku ja motiveeriva kogemuse nii projektis osalenud õpetajatele kui ka tervikuna Käo kooliperele. Suur tänu õpetajatele, kellel oli pealehakkamist projekt ellu viia ja ka Inglismaa koolidele, kes oma kogemusi meiega jagasid!

Käo koolipere on ka väga tänulik SA Archimedelsele, kes pidas oluliseks projektis kirjeldatud eesmärke ja toetas projekti elluviimist. Õpirändel osalemine andis võimaluse hinnata meie tegemisi kõrvalt, saada uusi ideid, mida saab kasutada igapäevase õppetöö parendamise eesmärgil. Inglismaa erikoolid paistsid silma hästi planeeritud õppekorraldusega ja õpilasekeskse lähenemisega.

Õpirände projektis raames külastatud koolid Inglismaal: