ESF 01.01.09-31.12.11

Meede 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”

Projekti nimi: “Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul”.

Projekti kood: 1.3.0102.09-0063

Projekti kestus: 01.01.2009 – 31.12.2011

Projekti keskus: Päevakeskus Käo

Projekti juht: Merike Melsas merike@kaokeskus.ee

Projekti partnerid:

 • Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks (Irina Kalde)
 • Võru Järve Kool (Reet Kangro)
 • Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool (Enn Roosi)
 • Vana-Antsla Kutsekool (Hele Angerjärv)
 • Tallinna Kopli Ametikool (Kaspar Kaugija)
 • SA Maarja küla (Ly Mikheim)

Käesolev projekt on sisuline edasiarendus Päevakeskus Käo poolt aastatel 2006-2008 meetme 1.1 raames läbi viidud projektile “Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks” (projekti nr 1.9101.0323).

Kui eelmise projekti üldeesmärgiks oli intellektipuudega noorte ettevalmistamine kutseõppeks, siis käesoleva projekti üldeesmärgiks on luua kvalifitseeritud üle-Eestiline tugistruktuur ning vastavad tingimused (koolitatud nõustajate/juhendajate, koostöövõrgustike, veebipõhise suhtluskeskkonna ja abimaterjalide näol) vaimupuudega inimeste aktiivseks kaasamiseks tööturule. Sisuliselt tähendab see vaimupuudega inimeste suunamist pärast läbitud kutseõpet tööellu.

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

 • Küsitluse/uuringu abil kaardistada ning analüüsida probleeme, mis on seotud intellektipuudega inimeste aktiivse osalemisega tööturul.
 • Koolitada 31 kvalifitseeritud juhendajat/nõustajat koostöös Jyväskylä Ülikooliga (koolitusjuht Terhi Ojala).
 • Luua ja rakendada intellektipuudega inimeste tööturule kaasamist toetav tugivõrgustik, mis oleks toeks nii intellektipuudega töökoha otsijale, ettevõtjale kui ka riigi- ja kohaliku omavalitsuste asutustele.
 • Välja töötada täienduskoolituse õppekavad intellektipuudega tööleasujatele ning nende juhendajatele ettevõttes.
 • Nõustada vähemalt 100 intellektipuudega inimest tööturul osalemise küsimustes.
 • Luua intellektipuudega inimeste efektiivsemaks tööturule kaasamiseks veebiportaal, mis koondaks antud valdkonna info ning oleks ka foorumiks antud valdkonnas tegutsevatele inimestele.
 • Valmistada digitaalne käsiraamat, mis puudutab intellektipuudega inimeste osalemist tööturul. Käsiraamatus oleksid tegevusjuhendid, vormid ning plaanid, mis kergendaksid tunduvalt intellektipuudega inimeste tööellu rakendumist.