Erituge vajavate õpilaste õppemeetodite ja -keskkondadega tutvumine

Käo Põhikooli sai rahastuse Erasmus+ programmi õpirändeprojektile „Erituge vajavate õpilaste õppemeetodite ja -keskkondadega tutvumine”. Projektis osalevad kolm Käo Põhikooli õpetajat ja üks tugispetsialist, planeeritud on omandada töövarjuna uusi teadmisi erivajadustega lastega töötamiseks Iirimaa, Taani ning Rootsi asutustes.

Projekti käigus muutusid sihtriigid ning külastati Inglismaa ja Taani erikoole. Projekt viidi ellu ajavahemikul 16.08.2020-15.12.2022.

Käo Põhikooli töötajate eesmärgid töövarjuks olles on:

1) Tutvuda sensoorse integratsiooni häire märkamise ja sekkumise võimalustega erituge vajavatel õpilastel ning rakendada seejärel uusi teadmisi oma koolis autismispektrihäirega õpilaste toetamisel (sh sensoorse profiili ja dieedi koostamisel ning läbiviimisel).

2) Tutvuda erinevate alternatiivkommunikatsiooni meetodite kasutusvõimalustega erituge vajavate õpilastega.

3) Tutvuda tunnetusliku suhtlemise (Intensive Interaction) meetodi kasutamisega.

4) Tutvuda TEACCH meetodi kasutamisega erituge vajavate õpilaste õppetöös.

5) Tutvuda multisensoorsete keskkondade kasutusvõimalustega. Fookuses interaktiivsuse olulisusel multisensnoorses keskkonnas (nt tunnetustoas), kus õpilane on aktiivses, mitte passiivses rollis, on ise mõjutaja/valija, doseerija erinevate sensoorsete kanalite puhul.

6) Saada ideid ja meetodeid õppetöö läbiviimiseks erituge vajavate õpilastega väljaspool koolimaja (nt kooli õuealal, õppekäigud loodusesse, kultuuriasutustesse). Vaadelda ja võimalusel osaleda erinevate õppetegevust toetavate kultuuriürituste korraldamisel erivajadustega inimestele.

7) Saada informatsiooni, kuidas on korraldatud erituge vajava õpilase tugivõrgustikku kuuluvate liikmete omavaheline koostöö (sh info liikumine).

Erasmus+ õpirände projekti esimene etapp- töövarjuna Inglismaal

Erasmus+ õpirände projekti teine etapp- töövarjuna Taanis