Õigused ja kohustused

Rehabilitatsiooniteenuse kasutaja õigused ja kohustused 

Teenusekasutaja õigused:

 • saada professionaalset ja kvaliteetset teenust;
 • tutvuda teenuse osutamise korraga;
 • kliendikesksele lähenemisele;
 • hindamise protsessis ja rehabiliteerimise tegevuskava koostamise protsessis teha ettepanekuid rehabiliteerimise tegevuskavasse planeeritavate tegevuste (meetmete) kohta;
 • esitada ettepanekud ja kaebused tugikeskuse direktorile või meeskonnajuhile- tegevuste koordinaatorile vastavalt ettenähtud korrale;
 • puudega inimesel või tema seaduslikult esindajal on õigus esitada Sotsiaalkindlustusametile vaie või kaebus 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik või tema seaduslik esindaja vaidlustatavast toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. 

Teenusekasutaja kohustused: 

 • teha koostööd rehabilitatsioonispetsialisti või –spetsialistidega;
 • avaldada rehabilitatsioonispetsialistile enda kohta infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega;
 • pidada kinni rehabilitatsioonispetsialisti(de)ga sõlmitud kokkulepetest ja informeerida teenuse osutajat;
 • saabuma teenusele õigeaegselt koos vajaliku dokumentatsiooniga;
 • teenusele mittetulemise või loobumise korral teatama tugikeskust sellest vähemalt eelmisel tööpäeval. Mitteteatamise korral läheb teenusena kirja ning selle eest tuleb tasuda;
 • mitte tulema teenusele nakkusohtlikus seisundis (teatamine kohustuslik);
 • suhtuma lugupidavalt teistesse teenusekasutajatesse.

Rehabilitatsioonispetsialisti õigused ja kohustused

Rehabilitatsioonispetsialisti õigused:

 • õigus klienditööks vajaliku informatsiooni juurdepääsule;
 • õigus teha meeskonna- ja võrgustikutööd asutuses ja väljaspool asutust teenuse parema osutamise eesmärgil (sealjuures õigus kasutada selleks vajalikke ressursse);
 • õigus omada töötamiseks sobivaid füüsilise keskkonna tingimusi (klienditööks sobivad ruumitingimused) ja vahendid (internetiühendusega arvuti, printer, telefon, bürootarbed);
 • õigus omada tööks vajalikke metoodilisi vahendeid (sh juhendmaterjalid, testid/töölehed);
 • õigus töötada optimaalse arvu teenusekasutajatega;
 • õigus võtta vastu otsuseid ja vastutada oma pädevuse piires.

Rehabilitatsioonispetsialisti kohustused:

 • teenuse osutamisel lähtutakse kliendikesksuse põhimõtetest;
 • spetsialist kohustub tegelema teenusekasutajaga pädevuse piirides (sh oma töökohustuste hulka mittekuuluvate rehabilitatsioonivajaduste korral suunab teenusekasutaja vastavat teenust osutava spetsialisti juurde või suunaja juurde tagasi);
 • spetsialist kohustub haldama tööks vajalikke dokumente ettenähtud korras;
 • spetsialist teeb järjepidevat koostööd meeskonna ja võrgustikuliikmetega, vajadusel ja teenusekasutaja nõusolekul laiendab koostöövõrgustikku;
 • spetsialist järgib meeskonnatööks kehtestatud reegleid;
 • spetsialistil on kohustus järgida teenusekasutaja ja enda turvalisuse nõudeid;
 • spetsialist kohustub oma töös järgima kutse-eetika põhimõtteid/ eriala eetikakoodeksis kehtestatud põhimõtteid;
 • spetsialist järgib kehtestatud töökordi, kõiki EV kehtivaid töökorralduslikke juhendmaterjale.