Õppetöö

Käo Põhikool on MTÜ Inimeselt Inimesele loodud eraomanduses kool (ilma õppemaksuta). Kool on HEV lastele, kellele nõustamiskomisjon on soovitanud õpet põhikooli lihtsustatud riikliku õppekavas alusel toimetuleku- või hooldusõppes. Õppe- ja kasvatustegevus toimub individuaalse õppekava alusel. Kvaliteetse põhihariduse tagamine toimub väga tihedas ja tulemuslikus koostöös Käo Tugikeskusega. Õppetegevus on jaotatud õpitervikuteks, milles lõimuvad omavahel erinevad arenguvaldkonnad.

Õpilased tulevad kooli vanemate avalduse alusel, millele eelneb nõustamiskomisjoni poolt antud õppekava soovitus.

Lisaks õppetegevusele on Käo Põhikooli õpilastel võimalik saada samas majas ka rehabilitatsiooniplaanile kohaseid rehabilitatsiooniteenuseid.

Käo Põhikooli tegevusele on andnud kiitva hinnangu Haridus- ja teadusministeerium ning kool omab tähtajatut koolitusluba.