Lisaväärtus ühiskonna jaoks

Oma tegevuses peame tähtsaks seda, kuidas tugikeskuse teenused ning tegevused mõjutavad meie kogukonda ja laiemalt tervet ühiskonda. Töötame teadlikult selle nimel, et kõik tugikeskuse poolt pakutavad teenused arvestavad teenusekasutajate individuaalseid vajadusi ning oleksid jätkusuutlikud.Teenuste pidev arendamine toimub koostöös tugikeskuse erinevate huvigruppidega (teenusekasutajad, nende vanemad, rahastajad, koostööpartnerid jne). Peame oluliseks ühiskonna ootustele vastamist.
Meie panus majanduse arengusse:

 • Tugikeskuse teenused võimaldavad toetada teenusekasutajate perekondi, vähendades hoolduskoormust. Tööealised ja -võimelised inimesed ei pea hoolduskohustuse tõttu loobuma töötamisest, mis on kasulik inimeste majanduslikule toimetulekule. Riigi tööjõuturult ei lange nii välja juba töökogemust omavad ja motiveeritud töötajad. Tekib suurem võimalus ühiskonnaelus osaleda.

Meie panus kohaliku kogukonna elu edendamisse:

 • vähendame teenusekasutajate sotsiaalsele rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamisega institutsionaalsele ööpäevaringsele hooldusele suunamise vajadust;
 • teenusekasutajatele ea- ja võimetekohaste tegevusteks tingimuste loomine, parendab elukvaliteeti võimaldades aktiivsemat ühiskondlikus elus osalemist ning võimetekohast eneseteostust;
 • vajaduspõhiste teenuste kättesaadavus;
 • tugikeskuses on võimalus sooritada praktikat– võtame praktikale sotsiaaltöö, eripedagoogika, erinevate teraapiate-, meditsiini-, hoolduse- ja vaimse tervise valdkonna õpingutega seotud üliõpilasi;
 • tugikeskus võtab vastu vabatahtlikke(nii Eestist kui välismaalt). Vabatahtlik töö aitab valmistada ette tööeluks, annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi, aitab tekitada või säilitada tööharjumust, annab võimaluse tunda ennast kasulikuna ning pakkuda siirast rõõmu tugikeskuse teenusekasutajatele;
 • tugikeskuses on võimalus sooritada asendusteenistust.

Meie panus hoolekandeteenuste arendamisse:

 • räägime kaasa erinevatel erialastel infopäevadel, ümarlaudadel, erialaliitude kohtumistel;
 • tugikeskuse direktor osaleb regulaarselt Tallinna linna invakomisjonis;
 • tugikeskuse töötajad viivad koostöös MTÜ-ga Inimeselt Inimesele läbi erinevaid valdkonda arendavaid koolitusi (AAC ja autismi teemad);
 • võimaldame samalaadsete asutuste töötajatel tutvuda tugikeskuses teenuste osutamisega.

Meie panus looduskeskkonna saaste vähendamisse:

 • taaskasutame erinevaid materjale oma teenusekasutajate tegevuste koordineerimisel ja toetamisel (käsitööpaberi, küünalde ja kasutatud mahlapakkidest kinkepakkide valmistamine, kaltsuvaipade kudumine kangajääkidest, kilekotivaibad jne);
 • korraldame tugikeskuses taaskasutuseks sobivate esemete müügipäevi;
 • osaleme iga-aastases “Teeme ära” aktsioonis.

Meie panus ühiskonna teadlikkuse tõsmisse erivajadustega inimeste suhtes: 

 • postiivsete hoiakute suurendamiseks erivajadustega inimeste suhtes osalevad tugikeskuse teenusekasutajad erinevates avalikes kultuuriüritustes (nt avalikud esinemised kultuuriüritustel, heategevuslaadal osalemine jne);
 • tingimuste loomine inimestele väljastpoolt tugikeskust erinevatest üritustest osavõtmiseks (kevad- ja jõululaadad, kontserdid jne). 
 • pidev teavitustegevus (nt. koduleht, video, avatud uste päevad jne).