Väljavõte Käo Tugikeskuse kriisiplaanist COVID-19 leviku tõkestamiseks (valgusfoori põhimõttel)

Roheline stsenaarium. Viiruse levik on kontrolli all&#44 lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal.

  • Toimub tavapärane teenuste osutamine ja lastekeskuses tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid.

Kollane stsenaarium. Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks.

  • Teenuste osutamine ja kontaktõpe toimuvad&#44 kuid rakendatakse mitmeid piiranguid.
  • Inimestevahelisi kontakte vähendatakse hajutamise abil (ruumide ja töögraafikute alusel). Tugikeskuses ei toimu rühmade kogunemist nõudvaid tegevusi: hommiku- ja lõpuringid saalis&#44 keskuse ühisüritused.
  • Täiskasvanute keskustes välditakse ristkasutusega ruumide kasutamist: ei kasutata ühist tunnetustuba&#44 rühmateraapiad toimuvad oma rühma ruumis või hea ilma korral õues.
  • Tugikeskuse direktor võib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga kooskõlastusel piirata teenuse pakkumist kui tugikeskus ei suuda tagada suure hulga töölt puuduvate töötajate asendamist ning seetõttu teenusekasutajatele piisavat turvalist keskkonda.
  • Erinevad külastused lükatakse võimalusel edasi või jäetakse ära. Keskustes viibinud isikute kontaktidest on ülevaade (registreerimislehed).
  • (Üld)koosolekud&#44 lastekeskuses arenguvestlused ja täiskasvanud teenusekasutajate&#160:koostöövestlused toimuvad võimaluse korral veebi kaudu järgides isikuandmete kaitse reegleid. &#160:
  • Hooldus- ja remonditöid (näiteks porivaipade vahetamine) tehakse kui nende tegemist ei ole võimalik edasi lükata ning kui neid on võimalik teha nii&#44 et ei puututa kokku tugikeskuse teenusekasutajate ega töötajatega.

Punane stsenaarium. Riigis on kehtestatud eriolukord või tugikeskuses on tuvastatud kohapealne kinnitatud COVID-19 juhtum.

  • Teenuste osutamine tugikeskuse keskustes kohapeal ja kontaktõpe Käo Põhikoolis toimuvad ainult vältimatu vajaduse ning eelnevate kokkulepete alusel. Võimaluse ja sobivuse korral osutatakse teenuseid (rehabilitatsioon) veebi vahendusel.
  • Erakorralist infot ja juhiseid tegutsemiseks edastab direktor või direktori poolt selleks volituse saanud töötajad (meeskonnajuhid).

Üldpõhimõtted viiruse leviku ennetamiseks

Tugikeskuses järgitakse töötajate ja teenusekasutajate tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid&#44 sh ruumide tuulutamine&#44 kontaktpindade täiendav puhastamine päeva jooksul&#44 kasutatud tegevusvahendite desinfitseerimise kasutusjärgselt. Tugikeskuse fuajeedes ja WCdes on kätepesu ning desinfitseerimise võimalused.

Haigustunnustega tööle või teenusele tulemine on keelatud. Haigustunnuste ilmnemisel peab töötaja koheselt tugikeskuse ruumidest lahkuma. Haigestunud teenusekasutaja saadetakse koju. Nakkushaiguse sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.

Tugikeskuse töötajatel ei ole kohustust kanda maski&#44 kuid soovi korral on see võimalus olemas. Isikukaitsevahendite varusid täiendatakse regulaarselt.

Rohkem infot COVID-19 teemal Terviseameti veebilehelt.&#160:

&#160:
&#160: