Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena

Käo Tugikeskuses osutame suuremat järelevalvet ja toetust vajavatele täisealistele igapäevaelu toetamise teenust päeva- ja nädalahoiuteenusena. Teenust osutatakse ainult neile, kellel on Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus igapäevaelu totamise teenusele päeva- ja nädalahoiuteenusena.

Ööpäevaringne teenus on mõeldud kodus elavale raske ja sügava intellektihäirega täisealisele isikule, kes vajab suures mahus hooldust, järlevalvet ja kõrvalabi võimetekohase elukorralduse toetamiseks ning hoolduse ja järelvalve tagamiseks. 

Teenuse eesmärgiks on:

  • vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist;
  • pakkuda raske või sügava intellektihäirega hooldust vajavatele täisealistele inimestele nende toimetulekuks vajalike tegevuskomponentidega teenust, mis võimaldab jätkata elamist koduses keskkonnas

Teenuse sihtgrupp: 

  • kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire (diagnoosid F71-F73, F78, F79), raske või sügav vaimne alaareng);
  • kes ei ole ise võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt.

Teenuse sisu:

Viiakse läbi igapäevaelu toetamise teenuse tegevusi:

  • kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates teda arendavatesse tegevustesse, arvestades inimese terviseseisundit;
  • juhendatakse inimest sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
  • juhendatakse inimest aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
  • juhendatakse inimest vajadusel avalike teenuste kasutamisel;
  • kujundatakse inimese tööoskusi ja võimaldatakse töö tegemise harjutamist;
  • nõustatakse inimese lähedasi, tema käitumise ja temaga suhtlemise eripärades.

Teenuse osutaja tagab inimesele vajalikud hoolduse, kõrvalabi ja järelevalve tegevused, sh juhendamise ja abistamise hooldus- ja hügieenitoimingutes ning eneseteenindamisel.
Lisaks tagab teenuse osutaja muud toimetulekut tagavad toimingud: tunnetusprotsesside, kommunikatsiooni ja motoorika toetamise ning juhendamise ja abistamise inimese personaalsetel huvidel põhinevates tegevustes.

Teenusekasutaja saab kuus kasutada teenust maksimaalselt 23 (öö)päeva. 

Teenuse broneerimise aeg on maksimaalselt 4 kuud ette ja minimaalselt 5 päeva vabade kohtade olemasolul. Teenuse osutamise maht ja kestus sõltuvad iga teenuse kasutaja ning tema hooldaja vajadustest.