Teenused täiskasvanutele

Pae ja Maleva keskuse täiskasvanud teenusekasutajal on võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust. Teenust osutatakse ainult neile, kellel on Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus igapäevaelu toetamise teenusele.

Teenuse sihtgrupp

Käo Tugikeskuse igapäevaelu toetamise teenuse sihtgrupiks on täisealine isik alates 18. eluaastast, kes elab kodus koos pere ja/ või lähedastega, kellele on määratud töövõime kaotus vähemalt 80% ning raske või sügav intellektipuue või liitpuue.

Vastunäidustused teenusele suunamiseks on:

  • statsionaarse ravi või põetuse vajadus;  
  • sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest;
  • nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;
  • agressiivne käitumine, mis ohustab ennast või teisi isikuid ning võimetus tegutseda rühmas.

Teenuse eesmärk

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste toetamine ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Teenuse sisu kirjeldus

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus, lähtudes isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

  • kujundatakse arendavatesse tegevustesse kaasamise jm kaudu isiklikke oskusi;
  • juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja võimetekohasel arendamisel;
  • tagatakse vajalik hooldus ja järelevalve;
  • juhendatakse vaba aja sisustamisel, aja planeerimisel;
  • kaasatakse muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks;
  • nõustatakse isiku lähedasi teenuse kasutaja käitumise ja temaga suhtlemise eripärades. 

Teenuse töökorraldus

Teenuse osutamise eesmärk ja selle elluviimise konkreetsed ülesanded ja tähtaeg määratakse kindlaks Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses. Teenust osutavad tugikeskuses kvalifikatsioonile vastavad, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad.

Teenusele tulles selgitatakse teenusekasutajale ja tema esindajale teenuse osutamise tingimusi. Teenusele asumisel tutvustatakse Käo Tugikeskuse täiskasvanute keskuste kodukorda ja teisi teenuse osutamiseks vajalikke teisi dokumente.

Tegevuste käigus hinnatakse teenusekasutaja käitumist ja tegevusvõimet ning koostatakse 30 päeva jooksul individuaalne tegevusplaan, mis kooskõlastatakse teenusekasutaja esindajaga.

Teenuse arvestuslik maht teenusekasutaja kohta kuus on minimaalselt 4 tundi.

Koostöö

Teenuse osutamisel sisuliste tegevuste elluviimisel tekkinud küsimuste ja probleemide tekkimise korral tehakse koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, teenusekasutaja esindajaga, tugikeskuse või muu asutuse rehabilitatsioonimeeskonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekandeosakonnaga.

Tugikeskuse otsustega või tegevusega mittenõustumise korral on õigus pöörduda probleemide lahendamiseks tugikeskuse direktori (tel. 606 4470, e-post: marina.runno@kaokeskus.ee) ja teenuste juhi (tel. 5855 5091, e-post: piret.kokk@kaokeskus.ee) poole suuliselt või kirjalikult.

Käo Tugikeskuse teenuste kasutamisel tutvustatakse ettepanekute ja kaebuste esitamise korda ning allkirjastatakse Õigused ja kohustused ning informeeritud nõusolek. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord on kättesaadav tugikeskuses kohapeal ning kodulehel.

Lahkarvamuste mittelahenemisel tugikeskuse ja teenusekasutaja vahel on õigus pöörduda küsimustega Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajate poole.

Vajadusel tehakse tugikeskuse poolt Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultandile ettepanek teenusekasutaja suunamiseks tema erivajadustele paremini vastavale teisele teenusele.

Tegevuskoha kontaktandmed

NB! Tugikeskuse üksused on ligipääsetavad liikumispuudega ja intellektihäirega inimestele!

Käo Tugikeskuse Pae keskus
Aadress: Pae 37/ Võidujooksu 18, Tallinn
Telefon: +372 672 0696
Kontaktisik: Silvia Looveer, sotsiaaltöötaja
E-post: silvia@kaokeskus.ee

Käo Tugikeskuse Maleva keskus
Aadress: Maleva 16, Tallinn
Telefon: +372 672 0696
Kontaktisik: Silvia Looveer, sotsiaaltöötaja
E-post: silvia@kaokeskus.ee

Käo Tugikeskuse kodukord PCS piltides. 

Käo Tugikeskuse täiskasvanute keskuste kodukord.

Käo Tugikeskuse igapäevaelu toetamise teenuse korraldus.