Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused Pae ja Maleva keskuses

  •  Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine

Tegevusvõime, osalusvõime, kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine, hinnangu koostamine koostöös isiku või isiku esindajaga, vajaduse korral motiveerimine rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks. Vajaduse korral hindamine isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). Hindamise ja hindamistulemuste ja/või planeeritavate tegevuste fikseerimine rehabilitatsiooniplaani või – programmi tegevuskavas.

  • Sotsiaaltöötaja teenus. Silvia Looveer

Nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/ soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevusja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

  • Eripedagoogi teenus. Kati Kiiver 

Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide õpetamine jm), punktkirja õpetamine, meelepuudega isikutele igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.

  • Loovterapeudi teenus – muusikateraapia. Maria Allikmaa

Muusikateraapia on üks olulisemaid teraapiavorme raske ja sügava intellektipuude ning liitpuudega teenusekasutajate rehabilitatsioonis. Muusikateraapia on tõhus võimalikult iseseisva toimetuleku toetamisel, enesetunnetuse, kehataju, koordinatsiooni ja motoorika arendamisel, samuti meelte stimuleerimisel. Eriti oluline on muusikateraapia eneseväljenduse ja kommunikatsiooni toetajana, kui puudub kõne, samuti emotsioonide tasakaalustamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel. Käo Tugikeskuse muusikateraapias on kasutusel nii aktiivne (muusikalised tegevused) kui retseptiivne (muusika kuulamine) meetod. Meetodi ja tehnikate valiku tingivad alati konkreetse teenusekasutaja individuaalsed vajadused ja tegevusvõime. Aktiivne muusikateraapia hõlmab endas laulmist, mängu rütmi- ja meloodiainstrumentidel, kehapillimängu, rütmikat ja loovliikumist ning eelpoolmainitu kombineerimist. Olulisemaks muusikalise eneseväljenduse ja suhtlemise viisiks on vaba või struktureeritud improvisatsioon. Kasutusel on ka pedagoogilised võtted. Muusikateraapia sessioonil on kindel struktuur- algusosa e. häälestumine, põhiosa (musitseerimine) ja lõpuosa (kokkuvõte, tagasiside). Muusikateraapia protsessi eelduseks on teenusekasutaja ja terapeudi vahelise turvalise ning usaldusliku teraapiasuhte loomine ja hoidmine. Oluline on tagasiside muusikateraapia protsessist ja tulemustest teenusekasutaja vanemale, samuti koostöö teiste erialade spetsialistidega (tegevusterapeut, füsioterapeut, kunstiterapeut). 

  • Füsioterapeudi teenus. Helger Helemäe

Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine). Individuaalsete liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös isikuga. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele isiku abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.

  • Tegevusterapeudi teenus. Jaanika Ennok

Võimalikult parima tegevusvõime saavutamine ja säilitamine läbi eesmärgipäraste tegevuste. Igapäevaelu valdkondades (enesehooldus, õppimine, töö ja vaba aeg) vajalike oskuste õpetamine, arendamine ja säilitamine võimalikult iseseisvaks toimetulekuks. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenuse osutamine vajadusel isiku harjumuspärases tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töökoht, vaba aja tegevuskohad, avalik ruum). Teraapiaseansid nii siseruumides kui õuealal. Terapeutiline sekkumine on alati koostöös teenusekasutaja ja tema esindaja jm tugivõrgustikuga. Nõustamine jõukohase iseseisvuse võimaldamiseks, füüsilise ja sotsiaalse keskkonna kohandamiseks. Mängimise või töötamise õppimine, sensoorse integratsiooni teraapia (sh sensoorse profiili ja dieedi koostamine), suhtlemise ja kommunikatsioonioskuste arendamine (sh tunnetuslik suhtlemine, lause tasandil piltidega suhtlustahvel), peenmotoorika arendamine (sh pliiatsihoid), terapeutilised harjutused liigesliikuvuse soodustamiseks/säilitamiseks. Koostöös MTÜ Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga saab teraapiasse kaasata vastava väljaõppe saanud teraapiakoera koos koerajuhiga. 

  • Õe teenus. Maili Yerlikaya