Põhiõigused ja eetikapõhimõtted

Käo Tugikeskuse põhimäärus

Eesti Vabariigi põhiseadus

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Põhiõigused PCS pildikeeles

Suhtlemise põhiõigused PCS pildikeeles

Eetikapõhimõtted

Teenuste osutamisel lähtume Käo Tugikeskuse väärtustest, Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning rahvusvahelisest inimõiguste deklaratsioonist, konventsioonist.Tugikeskuse igapäevatöös erivajadustega inimestega on tähtis osa väärikusel, aususel, inimlikkusel, järjepidevusel, usaldusväärsusel, avatusel, hoolivusel, koostööl ning professionaalsusel. Kõikidele tugikeskuse töötajatele tutvustame tööle asudes tugikeskuse eetikapõhimõtteid, millest igapäevatöös juhinduda: 

 • peame lugu inimesest ja toetame tema võimetekohast eneseteostust;
 • väärtustame elukvaliteeti, loome selle parendamiseks tingimused;
 • toetame inimese õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele, austades isiku privaatsust;
 • taotleme oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist;
 • püüdleme oma töös oskusliku tegutsemise ja professionaalsuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi ning jagame neid teadmisi kolleegidega;
 • oleme lojaalsed oma tööandjale ega ohusta oma eraelu tegudega tööandja mainet;
 • oma töös peame kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest;
 • oleme avatud uutele ideedele, ettepanekutele ning koostööle, mis  põhinevad heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel;
 • tugikeskuses kehtivad konfidentsiaalsusnõuded ja me ei kahjusta oma sõnade ega tegudega teenusekasutajate ning koostööpartnerite huve;
 • oleme tugikeskuses hoolivad ja säästlikud meile usaldatud vara ja ressursside suhtes;
 • austame etnilist ja kultuurilist mitmekesisust;
 • peame silmas, et oleme osa Euroopast kui tervikust, kuid võtame arvesse regionaalset majanduslikku olukorda.

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks