Konkurss õpetaja ametikoha täitmiseks Käo Põhikoolis

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • vastavus Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. määruses nr 30 (Direktori&#44 õppealajuhataja&#44 õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded) § 3 lg 3 esitatud nõuetele (Põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon&#44 õpetajakutse ning eripedagoogilised kompetentsid.):
  • õpetajana töötamise kogemus vähemalt üks aasta (toimetuleku- ja hooldusõppe õppekava õpilastega):
  • väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused:
  • vähemalt ühe võõrkeele oskus:
  • arvuti kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus&#44 CV&#44 ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad&#44 motivatsiooni-kiri ja muud dokumendid&#44 mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. mai 2021a&#160:Käo Põhikoolile aadressil Käo tn 53&#44 13418 Tallinn või&#160:&#160:kaokool@kaokool.ee&#44 märgusõna „õpetaja konkurss”.

&#160:————————————————————————————

PGS § 74 lõige 7: Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat&#44 võib kooli direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga&#44 kellel on vähemalt keskharidus ning kelle kvalifikatsioon ja pedagoogiline kompetentsus on piisavad&#44 et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ning õpitulemuste saavutamine. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.