Konkurss Käo Põhikooli õpetaja ja tugispetsialisti ametikohtade täitmiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • Vastavus Haridus- ja teadusministri määruses esitatud nõuetele (Direktori&#44 õppealajuhataja&#44 õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded).
    Õpetajate&#160:kvalifikatsiooninõuded§ 3lg 3: põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon&#44 õpetajakutse ning eripedagoogilised kompetentsid.
    Tugispetsialistidekvalifikatsiooninõuded§ 4 lg 1: eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.
  • Õpetajana töötamise kogemus vähemalt üks aasta (toimetuleku- ja hooldusõppe õppekava õpilastega).
  • Väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused.
  • Vähemalt ühe võõrkeele oskus ja arvuti kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus&#44 CV&#44 ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad&#44 motivatsioonikiri ja muud dokumendid&#44 mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 3. juuni 2019a&#160:Käo Põhikoolile aadressil Käo tn 53&#44 11317 Tallinn või kaokool@kaokool.ee&#44 märgusõna „õpetaja konkurss”.

&#160:

&#160:

&#160:

&#160: