Käo Põhikool

Käo Põhikool on MTÜ Inimeselt Inimesele loodud eraomanduses kool (ilma õppemaksuta). Kool on HEV lastele, kellele nõustamiskomisjon on soovitanud õpetust põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes.

Meie missioon:

Luua igale õpilasele parimad võimalikud tingimused isiksuse terviklikuks arenguks, koolikohustuse täitmiseks ja kvaliteetse ning võimetekohase põhihariduse omandamiseks.

Meie visioon:

Oleme kaasaegne, humanistlikel väärtustel põhinev, avatud ja sotsiaalsete partneritega tulemuslikku koostööd tegev kool iga õppija arengu toetamiseks.

Meie väärtused:

  • Tervikõppe rakendamine õppe- ja kasvatustegevustes – arvestame iga õpilase individuaalsust, orienteerume iga õpilase isiksuse terviklikule arengule. Terviklikkuse visiooni kannab õppekava, selle teostamisse on kaasatud õpetajad, tugivõrgustiku spetsialistid ja lapsevanemad;
  • Väärikas kohtlemine ja üksteise väärtustamine – hoolime õpilasest ja austame teda. Väärtustame meie ühist tööd, tunnustame ning toetame üksteist;
  • Koostöö, avatus ja kaasamine – väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlemist ja ühistegevust erinevate koostöörühmade vahel. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, avatus ja koostöö sotsiaalhoolekandeteenuste korraldajatega ning rehabilitatsioonimeeskonnaga. Koostöö põhineb vastastikusel austusel, hoolimisel, usaldusel ja kokkulepetel;
  • Professionaalsus – personal on kvalifitseeritud, kompetentne, tööle pühendunud ja vastutust võttev;
  • Innovaatilisus – oleme avatud arengule ja vastuvõtlikud uutele ideedele ning nende rakendamisele.