Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Uus teenusmudel on kaasav&#44 isikukeskne&#44 kasutajasõbralik ja paindlik. Erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks ning piloteeritav teenusmudel võimaldab kombineerida neist abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett.

Projekti raames osutatakse uue korraldusmudeli baasil teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele üle Eesti. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti partnerite Käo Tugikeskuse&#44 Tallinna Tugikeskuse Juks ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kaudu osutatakse projekti raames erinevaid teenuskomponente 50 abivajavale Tallinna elanikule. Sihtrühmaks on raske&#44 sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud&#44 kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Pilootprojekti maksimaalne rahaline maht on kuni 7&#160:409&#160:010 eurot&#44 millest Tallinnal on 50 teenuskohaga võimalik kasutada 529&#160:215 eurot.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud&#44 isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Tallinna projektikoordinaator- juhtumikorraldaja on Cristin Kelder +372 5664 6747&#44 Cristin dot kelder at tallinnlv dot ee.