ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” toetuse taotluse rahuldamine

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esitatud toetuse taotluse projekti „Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis“ nr 2014-2020.2.02.16-0030 elluviimiseks.&#160:

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on&#160:01.03.2017&#160:ja lõppkuupäev on&#160:28.02.2019.

Projekti maksumus kokku:&#160:255 069&#4488 eurot&#44 millest ESF toetus on 197 493&#4498 eurot.&#160:

Projekti eesmärk&#160:on ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealisele isikule ja suure hoolduskoormusega teenuse kasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööl käimiseks&#44 töö leidmiseks ja töö säilitamiseks. Projektis seatud eesmärkide täitmine mõjutab sotsiaalset sidusust ja võrdsete võimaluste tagamist ühiskonnas.

Projekti käigus luuakse 6 intervallhoiuteenuse kohta (4 kohta Tallinnas ja 2 kohta Viimsi vallas)&#44 et piloteerida teenust vähemalt 16-ne raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealisele isikuga.

Projekti tulemuseks&#160:on kvaliteetsem ja integreeritum teenuste osutamine&#44 mis toetab raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega inimestele intervallhoiuteenuse osutamist ning loob teenuse kasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööturul osalemiseks.Teenuste arendamise ja investeeringute koosmõjul pareneb teenuse kättesaadavus&#44 kvaliteet ja tulemuslikkus kuna teenuseid osutatakse vajaduspõhiselt. Planeeritud tegevuste edukas läbiviimine toetab ühtlast intervallhoiuteenuse arengut Tallinnas ja Viimsis ning teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu regioonis&#44 toetades suure hoolduskoormusega vanema/ eestkostja võimekust tööhõives osalemisel. Selle tulemusel areneb kohalike omavalitsuste võimekus ja professionaalsus osutada vajalikke sotsiaalteenuseid&#44 mis aitab ennetada kallimate teenuste osutamise vajadust.

Rohkem infot Innove kodulehel.&#160: