ESF 01.02.06-30.06.08

Projekti kood: 1. 0101-0323

Projekti nimi: Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks

Aeg:1.02.2006 – 30.06.2008

Sihtgrupid:

I Toimetuleku riikliku õppekava alusel põhihariduse omandanud noored
a) IÕK alusel toimetulekuõppes põhihariduse omandanud noored;
b) IÕK alusel hooldusõppes (hooldusklassides) põhihariduse omandanud noored;

II erivajadustega inimestega sidusas sotsiaalses tugivõrgustikus töötavad õpetajad, kasvatajad, tugispetsialistid ja sotsiaaltöötajad.

Projekti partnerid – 2 üldhariduskooli, 2. sotsiaalhoolekande asutust, 2 kutseõppeasutust

Projekti keskus: Päevakeskus Käo kaokeskus@kaokeskus.ee

Projektijuht: Merike Melsas merike@kaokeskus.ee

Projekti partnerid:

Personalikoolitus: Jyväskylä Ülikool (koolitusjuht Terhi Ojala terhi.ojala@cec.jyu.fi)

Toetavad sotsiaalsed partnerid:

 • EV Haridusministeerium toetav koostöö – eriõppe peaekspert Kai Kukk;
 • EV Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse Kutsehariduse osak – Kaie Piiskop, Aita Sauemägi;
 • Tallinna Kopli AK (Reet kallo, Andres Kask), Vana-Vigala TTK (Helgi Nööp, Maie Üürike);
 • Maarja Küla (Ly Mikheim, Huko Laanoja), Võru Päevakeskus (Epp Sõna).

Projektimeeskond:

 • Merike Melsas, projektijuht
 • Helma Täht, mentor ja õppekavatöörühma juht
 • Linnu-Lydia Mae, mentor
 • Jane Langemets, webmaster
 • Kaja Pähkel, raamatupidaja
 • PW Partnerite AS esindaja Rein Voog
 • Piret Tislar, projekti koordinaator Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE poolt
 • Projektihoidja: Talllinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Projekti tegevussuunad:

I kahe kohandatud pilootõppekava koostamine KODUMAJANDUSE erialal ja õppematerjali koostamine kohandatud õppeks

Õppekava töörühm:

 • Helma Täht, töörühma juht taht.helma hot.ee
 • Liikmed-metoodikud: V. Koorits, V-AntslaKK; K. Pärnpuu Haapsalu KHK; R. Veskoja, Tallinna Puuetega Noorte Keskus „Juks”; K. Kiiver, Tallinna I IK.

Tegevuse tulemus:

 • valminud on kaks pilootõppekava ja nende juurde õppematerjale üldmahus üle 150 lehekülje.
 • õppekavad ja õppematerjalid.

KODUMAJANDUSE ERIALA PILOOTÕPPEKAVA I LEIAD SIIT

KODUMAJANDUSE ERIALA PILOOTÕPPEKAVA II LEIAD SIIT

 • projektis edasiarendatud toetava või asendava kommunikatsioonivõimalusena kasutatav lihtsustatud viipekeele materjal on kõigile kättesaadav aadressil lihtsustatudviiped.edu.ee
 1. KODUMAJANDUS, kutsekeskharidusõpe, maht 120 õppenädalat; eesmärk: tagada võrdsed võimalused kutsekeskhariduse omandamiseks (õigus haridusele – põhiseaduslik õigus). Õpe pakub võimalusi abitöölise tasemel kodumajandustööde osaoskuste omandamiseks (kutsestandardite osaoskused: puhastusteenindaja I, kokk I, rahvakunsti- ja käsitöömeister II).
 2. KODUMAJANDUS, kutsekeskharidusõpe, 120 õppenädalat, eesmärk: tagada võrdsed võimalused kutsekeskhariduse omandamiseks (õigus haridusele – põhiseaduslik õigus). Õpe pakub võimalusi omandada enesehoolduse ja kodumajandustööde algoskusi, mida saab rakendada oma elukvaliteedi tõstmiseks igapäevaelus ja osalemiseks töös kodudes, kaitstud töökeskustes, tegevuskeskustes, päevakeskustes vm sotsiaalhoolekande asutuses või Marja Küla tüüpi asumites.

Õpingute lõpetajad saavad lõputunnistuse koos hinnetelehega kutsekeskhariduse omandamise kohta ja sotsiaalset toimetulekut toetava individuaalse üleminekuplaani.

Pilootõppekavade kohandamine on toimunud puuetega inimeste erivajadustest lähtuvalt iga õppija arengu toetamiseks parima võimaliku tulemuseni, mis vastab ka sotsiaalsetele ootustele laiemas mõttes. Järjekindlalt on järgitud asjasse puutuvaid kehtivaid seadusi ja teisi õigusakte.

II tegevussuund:

Personalikoolitus Eripedagoogika täienduskursuse „ERILINE ÕPPIJA” 320 t Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registri kinnitus ja kood 482

Koolitusjuht: Terhi Ojala, Jyväskylä Ülikooli Täienduskoolituskeskus

Mentorid: Linnu Mae ja Helma Täht, Tallinna Päevakeskus Käo

Koolituse on läbinud 30 inimest, kes töötavad erivajadustega põhikooli õpilaste ja noorte täiskasvanud õppijatega. Kursuslaste seas olid esindatud õpetajad, kasvatajad, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid ja rehabilitatsioonispetsialistid.

Projektitöö lisaajal 01.03.-30.06.2008. a.

Projekti meeskond:

 • Projektijuht: Merike Melsas
 • Projekti Mentor: Helma Täht
 • Metoodik: Reet Veskoja, Kati Kiiver
 • Projekti assitent/webmaster: Jane Langemets
 • Raamatupidaja: Kaja Pähkel
 • Projekti hoidja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Töösuunad:

 1. Pilootõppekavade juurde kuuluva õppematerjali ja õppemetoodilise materjali täiendav paljundamine, levitamine ja uute materjalide väljatöötamine;
 2. Koolituse läbiviimine kahe õppepäevana teemal – “Tervikõppe korraldusest ja metoodikast”. Õppepäevad pilootõppekavade rakendajatele. 29-30.05.2008. a.