Andmekaitse põhimõtted

Käesolevates andmekaitse põhimõtetes kirjeldame ja selgitame kuidas, millal ja miks me töötleme Teie isikuandmeid, milliseid väärtuseid ja üldpõhimõtteid töötlemisel järgime ning millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega. 

Vastutav töötleja: Käo Tugikeskus

Volitatud töötleja: Asutusest väljaspool olev isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel (Käo Põhikool; IT teenistus; isikud, kes töötlevad meie andmeid projektide raames; raamatupidaja, personaliarvestaja).

Käo Tugikeskuse andmekaitse kontaktisik: personalijuht Helen Hakmann helen.hakmann@kaokeskus.ee;

Linna andmekaitsespetsialist: Tallinna Strateegiakeskuse digiteenistuse andmekaitsebüroo andmekaitsejuht Merit Valgjärv Merit.Valgjarv@tallinnlv.ee

Üldpõhimõtted isikuandmete töötlemisel

Tegutseme seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Meil on Teie isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus ja töötleme Teie isikuandmeid just sellel alusel. Töötlemine on õiglane ning arusaadav ning mõistetav isiku jaoks, kelle isikuandmeid töötleme.

Lähtume eesmärgist. Määrame isikuandmete töötlemiseks õiguspärase eesmärgi ja töötleme isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on selge eesmärk ja alus!

Kogume isikuandmeid minimaalselt. Kogume ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid. Kõige olulisem on lähtuda minimaalsuse printsiibist! 

Hoiame isikuandmeid õigetena. Töötaja ja teenusekasutaja kohta säilitatavad andmed peavad olema õiged ja ajakohased. Vajadusel ajakohastame ja parandame isikuandmed.

Kaitseme isikuandmeid. Suhtume Teie isikuandmete töötlemisse hoolsalt ja anname endast parima, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud. Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või kolmandatele isikutele lubamatu juurdepääsu eest.

Valime koostööpartnereid hoolikalt. Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid ja edastaksid isikuandmeid turvaliselt.

Säilitamise piirang. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide, lepingu kohaselt või oluline teenuse osutamiseks. Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni. Pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist hävitab või arhiveerib arhivaar dokumendid vastavalt dokumentide loetelule.

Isikuandmete saamise viis

Saame Teie isikuandmed läbi Sotsiaalkindlustusameti, kui olete Käo Tugikeskusesse teenusele suunatud või soovite meilt teenuseid saada. Samuti, kui pöördute meie poole meie kodulehe kaudu, e-posti teel, kirja teel või helistades.

Töötajate isikuandmeid saame läbi kandideerimisportaalide, e-posti teel, kirja teel või  helistades (juhindume Linna andmekaitse tingimustest: https://www.tallinn.ee/est/Andmekaitsetingimused).

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused tulevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ning Sotsiaalhoolekande seadusest. Töötlemiseks vajaliku õigusliku aluse valikul teeme vahet, kas tegemist on tavaliste isikuandmetega või kuuluvad isikuandmed eriliigiliste ja süüteoandmete kategooriasse. 

Isikuandmete kaitse üldmäärus näeb tavaliste isikuandmete töötlemise õiguslike alustena: 

 1. Nõusolek. Inimene on andnud vabatahtliku selgesõnalise nõusoleku toiminguteks enda isikuandmetega.
 2. Lepingu täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik inimesega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt inimese taotlusele.
 3. Seadusejärgse kohustuse täitmine.
  Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise ehk seadusjärgse kohustuse täitmiseks.
 4. Eluliste huvide kaitsmine.
  Isikuandmete töötlemine on vajalik inimese enda või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 5. Avalikes huvides oleva ülesande täitmine.
  Isikuandmete töötlemine avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks on reguleeritud siseriiklikus õiguses.
 6. Juriidiline kohustus – seaduses ettenähtud ülesannete täitmine.

Isikuandmete kaitse üldmäärus näeb eriliigiliste isikuandmete töötlemise õiguslike alustena:

 1. Nõusolek. Inimene on andnud vabatahtliku selgesõnalise nõusoleku toiminguteks enda isikuandmetega.
 2. Seadus või muu siseriiklik õigusakt.
  Isikuandmeid töödeldakse seaduse või mõne muu siseriikliku õigusakti alusel.
 3. Eluliste huvide kaitsmine.
  Isikuandmete töötlemine on vajalik inimese enda või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks, kui inimene on füüsiliselt või õiguslikult võimetu ise nõusolekut andma.
 4. Õigusnõude koostamine, esitamine või kaitsmine.
  Isikuandmete töötlemine on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või juhul, kui kohtud täidavad oma õigust mõistvat funktsiooni.
 5. Avalikes huvides töötlemine.
  Isikuandmete töötlemine on võimalik siseriikliku õiguse alusel ja vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks ning see ei kahjusta ülemäära inimese õigusi.

Teie õigused isikuandmetega seonduvalt

Andmekaitse üldmäärus annab Teile ulatuslikud õigused seoses Teie isikuandmetega:

 • Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
 • Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
 • Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
 • Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
 • Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub avalikust huvist lähtudes.

Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage meid koheselt Teile teadaolevast isikuandmete töötlemise rikkumisest või rikkumise ohust aadressil kaokeskus@kaokeskus.ee. Suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

Üldinfo

Palun arvestage, et võime Andmekaitse põhimõtteid aeg-ajalt ajakohastada.

Lisainfot andmekaitse põhimõtete ja oma õiguste kohta leiate Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt: www.aki.ee ning isikuandmete kaitse üldmääruse 3. peatükist.

Kui Te soovite kasutada mõnd isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Teil on küsimus isikuandmete töötlemise kohta, siis palun saatke meile sellekohane e-kiri aadressile: kaokeskus@kaokeskus.ee. Vastame hiljemalt 15 tööpäeva jooksul ning kui vastus eeldab isikuandmete väljastamist, kontrollime eelnevalt taotluse esitaja isikusamasust.

Kui Teid ei rahulda meie antud vastus, siis on teil alati võimalus pöörduda kaebusega linna andmekaitsespetsialisti, järelevalveasutuse (www.aki.ee) või otse kohtu poole.