Tere tulemast!

Käo Põhikool on MTÜ Inimeselt Inimesele loodud eraomanduses kool (ilma õppemaksuta). Kool on HEV lastele, kellele nõustamiskomisjon on soovitanud õpetust põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes.

Meie missioon:

Luua igale õpilasele parimad võimalikud tingimused isiksuse terviklikuks arenguks, koolikohustuse täitmiseks ja kvaliteetse ning võimetekohase põhihariduse omandamiseks.

Meie visioon:

Kool loob kaasaegse humanistlikel väärtustel põhineva, avatud ja sotsiaalsete partneritega tulemuslikku koostööd tegeva keskkonna iga õppija arenguks. Kool tagab igale õpilasele võrdsed võimalused õppimiseks ja võimetekohase põhihariduse omandamiseks.

Meie väärtused:

  • Õppe- ja kasvatustöö terviklikkus – arvestame iga õpilase individuaalsust, orienteerume iga õpilase isiksuse terviklikule arengule. Terviklikkuse visiooni kannab õppekava, selle teostamisse on kaasatud õpetajad, tugivõrgustiku spetsialistid ja lapsevanemad;
  • Väärikas kohtlemine – hoolime õpilasest ja austame teda;
  • Koostöö, avatus ja kaasamine – väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlemist ja ühistegevust eri koostöörühmade vahel. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, avatus ja koostöö sotsiaalhoolekandeteenuste korraldajatega ning rehabilitatsioonimeeskonnaga. Koostöö põhineb vastastikusel austusel, hoolimisel, usaldusel ja mõistmisel;
  • Professionaalsus – personal on kvalifitseeritud, kompetentne, tööle pühendunud ja vastutust võttev;
  • Innovaatilisus – oleme avatud arengule ja vastuvõtlikud uutele ideedele ning nende rakendamisele;
  • Üksteise väärtustamine – väärtustame meie ühist tööd, tunnustame ja kiidame.