Konkurss Käo Põhikooli õpetaja ametikoha täitmiseks

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikool kuulutab välja konkursi õpetaja ametikohtade täitmiseks alates   08. mai  ja   21. august 2023a.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • magistrikraad (eripedagoogika) või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses nõuetele;
  • õpetajana töötamise kogemus vähemalt üks aasta (toimetuleku- ja hooldusõppe õppekava õpilastega);
  • väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused;
  • vähemalt ühe võõrkeele oskus;
  • arvuti kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsiooni-kiri ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. aprill 2023a Käo Põhikoolile aadressil Käo tn 53, 13418 Tallinn või kaokool@kaokool.ee, märgusõna „õpetaja konkurss”.

————————————————————————————

PGS § 74 lõige 7: Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib kooli direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskharidus ning kelle kvalifikatsioon ja pedagoogiline kompetentsus on piisavad, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ning õpitulemuste saavutamine. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.