Käo Põhikooli Erasmus+ õpirändeprojekt “Erituge vajavate õpilaste õppemeetodite ja -keskkondadega tutvumine”

Käo Põhikooli töötajate eesmärgid töövarjuks olles on:

1) Tutvuda sensoorse integratsiooni häire märkamise ja sekkumise võimalustega erituge vajavatel õpilastel ning rakendada seejärel uusi teadmisi oma koolis autismispektrihäirega õpilaste toetamisel (sh sensoorse profiili ja dieedi koostamisel ning läbiviimisel).

2) Tutvuda erinevate alternatiivkommunikatsiooni meetodite kasutusvõimalustega erituge vajavate õpilastega.

3) Tutvuda tunnetusliku suhtlemise (Intensive Interaction) meetodi kasutamisega.

4) Tutvuda TEACCH meetodi kasutamisega erituge vajavate õpilaste õppetöös.

5) Tutvuda multisensoorsete keskkondade kasutusvõimalustega. Fookuses interaktiivsuse olulisusel multisensnoorses keskkonnas (nt tunnetustoas)&#44 kus õpilane on aktiivses&#44 mitte passiivses rollis&#44 on ise mõjutaja/valija&#44 doseerija erinevate sensoorsete kanalite puhul.

6) Saada ideid ja meetodeid õppetöö läbiviimiseks erituge vajavate õpilastega väljaspool koolimaja (nt kooli õuealal&#44 õppekäigud loodusesse&#44 kultuuriasutustesse). Vaadelda ja võimalusel osaleda erinevate õppetegevust toetavate kultuuriürituste korraldamisel erivajadustega inimestele.

7) Saada informatsiooni&#44 kuidas on korraldatud erituge vajava õpilase tugivõrgustikku kuuluvate liikmete omavaheline koostöö (sh info liikumine).