ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” edukas lõpp

Projekti eesmärgiks oli ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealisele isikule ja suure hoolduskoormusega teenusekasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööl käimiseks&#44 töö leidmiseks ja töö säilitamiseks. Püstitatud eesmärk sai täidetud.&#160:

Projekti käigus loodi kokku 6 intervallhoiuteenuse kohta&#44 millest 4 kohta Tallinnas Käo Tugikeskuse Maleva keskuses ja 2 kohta Viimsi vallas&#44 et pakkuda teenust vähemalt 16-le raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealisele isikule. Ruumid renoveeriti&#44 sisustati ning tööle võeti vajalik arv tegevusjuhendajaid&#44 kes said vajaliku ettevalmistuse kvaliteetse intervallhoiuteenuse piloteerimiseks.&#160:Kõik tingimused teenuse edukaks piloteerimiseks oli loodud.

Teenuse arendamiseks viidi läbi 4 koosloome töötuba. Koosloome protsessi juhtisid Trinidad Consulting OÜ disainerid. Koosloome meetodi puhul disainitakse teenused koostöös teenusepakkuja ja teenusekasutajatega. Koosloome protsessi tulemusel arutati läbi võimalik tuleviku teenuste korraldus kliendikesksest perspektiivist kaasates kõik teenuse huvipooled. Koostöös töötati välja teenuse kulumudel&#44 tagasiside kogumise plaan ja kaardistati pilootprojekti riskid. Samuti teostati SWOT analüüs teenuse arendamise ja osutamise kohta nii Käo Tugikeskuses kui Viimsi vallas. Osapoolte koostöös valmis optimeeritud ja kliendikeskne kasutajateekonna kirjeldus&#44 millest lähtudes saab tulevikuks seada teenuse arendamise eesmärke.&#160:

Teenuse piloteerimiseks ettevalmistavad tegevused toimusid kõik plaanipäraselt. Võimalike teenusekasutajate kaardistamine toimus koostöös kohalike omavalitsuste töötajatega. Selgus&#44 et suur vastutus kliendikeskse teenusprotsessi arendamisel lasub kohalikul omavalitsusel. Omavalitsuse sotsiaaltöötajad vastutavad selle eest&#44 et teenuse vajajad oleksid teadlikud oma õigustest ja võimalustest ning oskaksid teenuse vajaduse tekkimisel õige teenuse osutajani jõuda. KOV sotsiaaltöötaja ülesanne on pakkuda abivajajale terviklikku vajaduste hindamist ning nõustamist&#44 mis võimaldaks inimesel vastu võtta informeeritud otsuseid.

Projekti perioodil&#160:osutati kokku teenust 20-le teenusekasutajale&#44 mis ületas varem planeeritud ootusi. 17 teenusekasutajat said teenust Maleva keskuses ning 3 Viimsi vallas. Kõikide teenusekasutajate vanemate/eestkostjate tagasiside teenuse piloteerimise järel oli väga positiivne. Tekkis ootus järjepideva teenuse kasutamise suhtes. Intervallhoid võimaldas teenusekasutajate vanematel/ eestkostjatel osaleda varasemast aktiivsemalt tööelus (vt. artiklit Pealinna lehes:&#160:Käo Tugikeskus piloteerib uut intervallhoiuteenust).&#160:Viimsi vallal on projekti tulemusena olemas valmisolek vajaduspõhise intervallhoiuteenuse osutamiseks. Suurimaks väljakutseks oli projekti käigus teenusekasutajate leidmine&#44 kes oleksid valmis uut teenust piloteerima olukorras. Kindlasti pakub elukohalähedases piirkonnas vajalike teenuste olemasolu suuremat turvatunnet ning julgustab enam vanemaid/ eestkostjaid tööturul osalema.&#160:

Projekti tulemusena selgus&#44 et edaspidi on riigi ja KOVi ühine teenuse rahastamine on võtmetähtsusega&#44 mille jätkumine annab võimaluse hoida saavutatud teenuse kvaliteeti&#44 võimaldab lisaväärtust ning terviklikku lähenemist kliendile. Käo Tugikeskuses alustati riikliku igapäevaelu toetamise teenuse päeva- ja nädalahoiuteenuse osutamist alates veebruarist 2018. Käesolev ESF projekt toetas mitmekülgselt uue riikliku teenuse käivitamist. Suureks abiks olid projekti raames välja töötatud vajalikud dokumendid näiteks teenuse kirjeldus&#44 tegevusjuhendaja ametijuhend&#44 hooldusplaan&#44 erivajaduse leht&#44 rahulolu küsimustikud&#44 töögraafikud jpm.&#160:

Teenuseosutajate pikaajaline kogemus ja teenuste hea tase on olulised tegurid edaspidi konkurentsis toime tulemiseks ning teenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Samuti on tähtis teadlik kvaliteedi juhtimine ning jätkuv koostöö vanemate ja partneritega teenuste hindamisel ja arendamisel.&#160:

Kokkuvõte koosloome töötubadest Käo Tugikeskuse ja Viimis valla intervallhoiuteenuse piloteerimise toetamiseks ja isikukeskse teenusmudeli väljatöötamiseks.&#160: