Käo Tugikeskus

Käo Tugikeskus on loodud 1996. a. eesmärgiga pakkuda sotsiaalteenuseid loovas ja turvalises keskkonnas raske või sügava intellekti- ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks.

Käo Tugikeskus on Eestis ainulaadne, sest meie juures on lastele loodud nende erilistele vajadustele vastavad võimalused saada terviklikult nii sotsiaalhoolekande kui ka haridusteenust koostöös Käo Põhikooliga.

Teenuste planeerimisel ja osutamisel püüame arvestada iga inimese vajadustega. Täiskasvanud teenusekasutajad saavad tugikeskuses igapäevaelu toetamise teenust ja rehabilitatsiooniteenuseid

Meie missioon ja visioon ja tunnuslause PCS piltides (teenusekasutajale arusaadavas pildikeeles).

Meie missioon:

Luua igale teenusekasutajale parimad võimalikud tingimused ea- ja võimetekohasteks tegevusteks.

Meie visioon:

Olla kaasaegne ja elukvaliteeti väärtustav kompetentsikeskus erivajadustega inimestele.

Meie tunnuslause:

Võrdväärsena inimeste seas.

Meie väärtused:

Professionaalsus ja kompetentsus

 • Oleme oma valdkonna asjatundjad;
 • Väärtustame elukvaliteeti, loome selle parendamiseks tingimused;
 • Tegutseme eesmärgistatult lähtuvalt oma väärtustest.

Koostöö ja partnerlus

 • Peame üksteisest lugu ja käitume väärikalt;
 • Väärtustame ja tunnustame igat teenusekasutajat ning töötajat;
 • Väärtustame oma koostööpartnereid, oleme usaldusväärsed.

Inimesekesksus ja võrdväärsus

 • Osutame teenuseid ühtsete põhimõtete alusel;
 • Arvestame inimese õiguste ja vajadustega;
 • Peame lugu inimesest ja toetame tema võimetekohast eneseteostust.

Innovaatilisus ja avatus

 • Oleme avatud ja viime ellu uusi ideid;
 • Oleme loovad;
 • Panustame valdkonna arengusse.

Käo Tugikeskuse strateegilised eesmärgid:

1. Isikukesksete ja elukvaliteeti väärtustavate teenuste osutamine;
2. Jätkusuutlikult areneva ja koostööle avatud keskkonna tagamine.