Lisaväärtus ühiskonna jaoks

Oma tegevuses peame tähtsaks seda, kuidas keskuse teenused ning tegevused mõjutavad meie kogukonda ja laiemalt tervet ühiskonda. 

Töötame teadlikult selle nimel, et kõik keskuse poolt pakutavad teenused arvestavad teenusekasutajate individuaalseid vajadusi ning oleksid jätkusuutlikud.
Teenuste pidev arendamine toimub koostöös keskuse erinevate huvigruppidega (teenusekasutajad, nende vanemad, rahastajad, koostööpartnerid jne). Peame oluliseks ühiskonna ootustele vastamist.
 
Meie panus majanduse arengusse:
 • Keskuse teenused võimaldavad toetada teenusekasutajate perekondi, vähendades hoolduskoormust:
​- ​tööealised ja -võimelised inimesed ei pea hoolduskohustuse tõttu loobuma töötamisest, mis on kasulik inimeste majanduslikule toimetulekule. Riigi tööjõuturult ei lange nii välja juba töökogemust omavad ja motiveeritud töötajad;
- tekib suurem võimalus ühiskonnaelus osaleda.
 
Meie panus kohaliku kogukonna elu edendamisse:
 • vähendame teenusekasutajate sotsiaalsele rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamisega institutsionaalsele ööpäevaringsele hooldusele suunamise vajadust;
 • teenusekasutajatele ea- ja võimetekohaste tegevusteks tingimuste loomine, parendab nende elukvaliteeti võimaldades neile võimetekohast osalemist ühiskondlikus elus ja võimetekohast eneseteostust töötegevustes;
 • teenuste valiku laiendamine;
 • teenusekohtade kättesaadavuse parendamine;
 • keskuses on võimalus sooritada praktikat- võtame praktikale sotsiaaltöö, eripedagoogika, erinevate teraapiate-, meditsiini-, hoolduse- ja vaimse tervise valdkonna õpingutega seotud üliõpilasi;
 • keskus võtab vastu vabatahtlikke (nii Eestist kui välismaalt). Vabatahtlik töö aitab valmistada ette tööeluks, annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi, aitab tekitada või säilitada tööharjumust, annab võimaluse tunda ennast kasulikuna ning pakkuda siirast rõõmu Päevakeskus Käo teenusekasutajatele;
 • keskuses on võimalus sooritada asendusteenistust;
 • kriminaalhooldusel olevatele isikutele ühiskondlikult kasuliku töö juhendamine  keskuse territooriumil.
Meie panus hoolekandeteenuste arendamisse:
 • räägime kaasa erinevatel erialastel infopäevadel, ümarlaudadel, erialaliitude kohtumistel;
 • keskuse direktor osaleb regulaarselt Tallinna linna invakomisjonis;
 • keskuse töötajad viivad koostöös MTÜ-ga Inimeselt Inimesele läbi erinevaid valdkonda arendavaid koolitusi (AAC ja autismi teemad);
 • võimaldame samalaadsete asutuste töötajatel tutvuda keskuses teenuste osutamisega.
Meie panus looduskeskkonna saaste vähendamisse:
 • taaskasutame erinevaid materjale oma teenusekasutajate töötegevustes (käsitööpaberi, küünalde ja kasutatud mahlapakkidest kinkepakkide valmistamine, kaltsuvaipade kudumine kangajääkidest, kilekotivaibad jne);
 • korraldame keskuses kirbuturge;
 • osaleme iga-aastases "Teeme ära" aktsioonis.
Meie panus ühiskonna teadlikkuse tõsmisse erivajadustega inimeste suhtes: 
 • negatiivsete hoiakute muutmiseks erivajadustega inimeste suhtes osalevad keskuse teenusekasutajad erinevates avalikes kultuuriüritustes (nt avalikud esinemised kultuuriüritustel, heatevgevuslaadal osalemine jne);
 • tingimuste loomine inimestele väljastpoolt keskust erinevatest keskuse üritustest osavõtmiseks (kevad- ja jõululaadad, kontserdid jne). 
 • erinevate veebilehtede ja paberkandjal ilmuvate meediaväljaannete vahendusel oma tegevustest ülevaate andmine;
 • paberkandjal oleva teavitusmaterjali levitamine- voldikud;
 • regulaarne avatud uste päevade korraldamine (lastekeskuses koostöös Käo Põhikooliga ja täiskasvanute keskustes).