Päevahoiuteenus

Päevahoiuteenuse eesmärgiks on pakkuda raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega lastele toimetulekut toetavat ja arendavat päevategevust.
Toetame raske ja sügava puudega last kasvatavat perekonda luues tingimused vanematele tööl käimiseks.
Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt või muudest allikatest. Laste tegevusvahendite ja toidukorra hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

TEENUSE OSUTAMISE MAHT

Päevahoiu teenust osutatakse lastele vanuses 7-18, kelle hariduse omandamine toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes.

TEENUSE OODATAV TULEMUS:

  • lapse hooldus, järelevalve ja turvalisus on tagatud
  • lapse päev on sisustatud vaheldusrikka struktureeritud võimetekohase tegevusega koostöös Käo Põhikooliga;
  • laps saab juhendamisel igapäevaelus vajalike põhioskustega oma võimete kohaselt hakkama;
  • laps väljendab ennast lähtudes oma võimetest kasutades alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid (AAC);
  • tegevused on elulised, praktilised ning eakohased. Lapse võimetekohane areng on toetatud;
  • lapse vanematele on loodud tingimused tööle asumiseks ja hoolduskoormuse vähendamiseks;
  • lapse vanemad on informeeritud teenustest ja abi saamise võimalustest.