Igapäevaelu toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenus Käo Tugikeskuse Pae ja Maleva täiskasvanute keskuses

Pae ja Maleva keskuse täiskasvanud teenusekasutajal on võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust. Teenuse aluseks on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsus.

NB! Käo Tugikeskuse Maleva keskuse teenusekasutajad saavad Maleva keskuse remondi tõttu teenuseid Pae keskuses (Pae 37/ Võidujooksu 18) ajavahemikul august 2019- oktoober 2020!

Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses on:

 1. erihoolekandeteenust saama suunatud isiku ja tema seadusliku esindaja nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed;
 2. teenus, mida isik on suunatud saama;
 3. tähtaeg, mille jooksul isikul on õigus teenust saada;
 4. erihoolekandeteenuse osutaja nimi ja kontaktandmed, kelle juurde isik teenust saama on suunatud;
 5. teenuse saamise eesmärk;
 6. soovitatavad tegevused eesmärgi saavutamiseks;
 7. teenuse osutamise soovituslik minimaalne sagedus.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

 • Sotsiaalhoolekande seadus;
 • Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekande teenuse osutamiseks;
 • Käo Tugikeskuse põhimäärus;
 • Käo Tugikeskuse igapäevaelu toetamsie teenuse korraldus;
 • Käo Tugikeskuse täiskasvanute keskuste kodukord;
 • Erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhis. 

Teenuse sihtgrupp

Käo Tugikeskuse igapäevaelu toetamise teenuse sihtgrupiks on täisealine isik alates 18.-st eluaastast, kes elab kodus koos pere ja/ või lähedastega, kellele on määratud töövõime kaotus vähemalt 80% ning raske või sügav intellektipuue või liitpuue.

Vastunäidustused teenusele suunamiseks on:

 • statsionaarset ravi vajav psüühikahäire;
 • sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest;
 • nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;
 • agressiivne käitumine ja/või võimetus tegutseda rühmas.

Teenuse eesmärk

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste toetamine ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Teenuse sisu kirjeldus

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus, lähtudes isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

 • kujundatakse isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
 • juhendatakse isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • juhendatakse isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • kujundatakse isiku tööoskusi ja võimaldatakse isikule ea- ja võimetekohaste töiste tegevuste harjutamist;
 • nõustatakse isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
 • kaasatakse isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenuse töökorraldus

Teenuse osutamise eesmärk ja selle elluviimise konkreetsed ülesanded ja tähtaeg määratakse kindlaks Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses. Teenust osutavad tugikeskuses kvalifikatsioonile vastavad, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad.

Teenust vajava isiku seadusliku esindajaga viiakse teenusele registreerumisel läbi intervjuu, mille käigus täpsustatakse teenuse osutamise eritingimused. Teenusele asumisel tutvustatakse teenusekasutajale või tema seaduslikule esindajale Käo Tugikeskuse täiskasvanute keskuste kodukorda ja teisi teenuse osutamiseks vajalikke dokumente. 

Tegevuste käigus hinnatakse teenusekasutaja käitumist ja tegevusvõimet ning koostatakse individuaalne tegevusplaan, mis kooskõlastatakse teenusekasutaja esindajaga.

Teenuse arvestuslik maht teenusekasutaja kohta kuus on minimaalselt 4 tundi.

Koostöö

Teenuse osutamisel sisuliste tegevuste elluviimisel tekkinud küsimuste ja probleemide tekkimise korral tehakse koostööd Sotsiaalkindlusametiga, teenusekasutaja vanema/ eestkostjaga, tugikeskuse või muu asutuse rehabilitatsioonimeeskonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning isiku elukohajärgse hoolekandeosakonnaga.

Tugikeskuse otsustega või tegevusega mittenõustumise korral on õigus pöörduda probleemide lahendamiseks tugikeskuse direktori (tel. 606 4470) ja teenuste juhi (tel. 672 0696) poole suuliselt või kirjalikult.

Käo Tugikeskuse teenuste kasutamisel tutvustatakse ettepanekute ja kaebuste esitamise korda ning allkirjastatakse Õigused ja kohustused ning informeeritud nõusolek. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord on kättesaadav tugikeskuses kohapeal ning kodulehel. 

Lahkarvamuste mittelahenemisel tugikeskuse ja teenusekasutaja vahel on õigus pöörduda küsimustega Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajate poole (tel. 612 1360, Endla 8, Tallinn).

Vajadusel tehakse Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale ettepanek teenusekasutaja suunamiseks tema erivajadustele paremini vastavale teisele teenusele.

Tegevuskoha kontaktandmed

Käo Tugikeskuse Pae keskus
Aadress: Pae 37/ Võidujooksu 18, Tallinn
Telefon: +372 672 0696
Kontaktisik: Silvia Looveer, sotsiaaltöötaja
E-post: silvia at kaokeskus dot ee

Käo Tugikeskuse Maleva keskus
Aadress: Maleva 16, Tallinn
Telefon: +372 672 0696
Kontaktisik: Silvia Looveer, sotsiaaltöötaja
E-post: silvia at kaokeskus dot ee

NB! Tugikeskuse üksused on ligipääsetavad!
Käo Tugikeskuse kodukord PCS piltides. 

Käo Tugikeskuse täiskasvanute keskuste kodukord.

Käo Tugikeskuse igapäevaelu toetamise teenuse korraldus. 

NB! Lisainfot erihoolekande küsimustes leiad veebiaadressidelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee või www.sm.ee.