Vastuvõtt päevahoiuteenusele

Teenuse kohta annab informatsiooni keskus ja/või isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond ning rehabilitatsiooniasutused.
Teenuse taotlemine ja registreerimine toimub keskuses.

Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja esitama teenuse osutajale:

 1. vormikohane kirjalik avaldus;
 2. teenusekasutaja isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal);
 3. töövõime kaotuse tõendi koopia;
 4. puude raskusastme otsuse koopia;
 5. kohtuotsuse koopia eestkoste määramise kohta (kui on);
 6. perearsti tõend (otsus nakkushaiguse puudumise kohta, kopsuröntgeni vastus, allergia esinemisel informatsioon põhjustajate kohta);
 7. vanema poolt täidetud küsimustik teenusekasutaja tegevusvõime,  harjumuspäraste käitumisviiside ja kriisisituatsioonide lahendamisviisi kohta;
 8. rehabilitatsiooniplaani koopia.

Teenusekasutaja tegevusvõimest saadakse ülevaade keskuses spetsialistide osavõtul toimuva rehabilitatsiooniplaanile põhineva ja teenusekasutaja vanemaga läbiviidava intervjuu ning teenusekasutaja käitumise vaatluse alusel. 
Vajadusel kohaldatakse teenusekasutajale proovipäevad. Vajadusel suunatakse teenusekasutaja tema erivajadustele kohasele teise teenusepakkuja poole.

Nõuded töökorraldusele ja koostööle

Teenusele vastuvõtmine toimub keskuses vabade kohtade olemasolul. Teenuse osutamise aluseks on keskuse ja teenusekasutaja seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

Teenust osutatakse tööpäevadel kell 7.30–17.00.

Iga aasta IV kvartali jooksul toimuvad teenusekasutaja esindajate ja spetsialistide osavõtul koostöövestlused.

Iga teenusekasutaj kohta peetakse toimikut, mis sisaldab:

 1. registreerimisel esitatud dokumente (punktid 1.-8);
 2. koostöövestluste kokkuvõtteid.

Teenusekasutajate vanemate kirjalikud ettepanekud või kaebused asuvad keskuses kinnitatud asjaajamise korra loetelus nimetatud toimikutes.

Teenust osutatakse rühmades, mis on komplekteeritud vastavalt teenusekasutaja tegevusvõimele ja käitumise eripärale.

Keskus teeb koostööd teenusekasutaja elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, Sotsiaalkindlustusametiga, koolidega, teiste hoolekande- ja rehabilitatsiooniasutustega ning vabatahtlikega.

Teenuse oodatav tulemus:

 • teenusekasutaja on hooldatud ja pideva järelevalve all, tema turvalisus on tagatud. Teenusekasutaja tunneb ennast turvaliselt ja on rahulolev;
 • teenusekasutaja päev on sisustatud võimete- ja eakohaste igapäevaelu tegevustega. Teenusekasutaja saab juhendamisel igapäevaelus vajalike põhioskustega oma võimete piires hakkama. Teenusekasutaja teadvustab ennast täiskasvanuna;
 • teenusekasutaja suhtlemine on toetatud erinevaid alternatiivseid kommunikatsioonivõimalusi kasutades;
 • teenusekasutaja psühhomotoorne tegevussuutlikkus on säilinud;
 • teenusekasutajale on võimaldatud juurdepääs kultuuriüritustel osalemiseks;
 • teenusekasutaja vanemate igapäevahooldusega seotud koormus on vähenenud, tekib võimalus käia tööl;
 • teenusekasutaja lähedased on informeeritud seadusandlusest ja abi saamise võimalustest.

Lisaks pakutakse keskuse teenusekasutajale muusikateraapiat ja kehalise liikumise juhendamist.