Ettepanekud/ kaebused

Ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord 

Käo Tugikeskuse (edaspidi Keskus) ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord on kavandatud ja rakendatud selleks, et tõsta teenusekasutajate rahulolu ja kaasatust ning parendada teenuste osutamise kvaliteeti.

Kõik Keskuse töötajad, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise protsessis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.

Ettepanekute ja kaebuste arv ning temaatika kajastatakse Keskuse tegevusaasta aruandes ja kodulehel.

1. Ettepanekute ja kaebuste esitamine

1.1 Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt.

1.2. Ettepanekud ja kaebused esitatakse kirjalikult vastaval vormil (lisa 1), mis on kättesaadav Keskuse kodulehel või Keskuses.

1.3. Ettepanekud ja kaebused esitatakse Keskuse direktorile või üksuse juhatajale kas e-posti teel, kirja teel Keskuse postiaadressil või tuuakse isiklikult kohale.

1.4. Igas Keskuse üksuses on olemas ettepanekute/ kaebuste postkast, mis asub fuajees ja mida tühjendatakse igapäevaselt. Kodulehe kaudu esitatud ettepanekud ja kaebused  vaadatakse läbi iga nädala viimasel tööpäeval.

1.5. Suuliselt esitatud ettepanekud/ kaebused edastatakse Keskuse direktorile, üksuse vanemsotsiaalpedagoogile või tema poolt volitatud töötajale.

1.6. Anonüümselt esitatud kaebused edastatakse informatsiooniks Keskuse direktorile või üksuse vanemsotsiaalpedagoogile, kuid need ei kuulu personaalsele menetlemisele.

2. Ettepanekute ja kaebuste menetlemine

2.1. Kaebuste menetlemise juhiks on Keskuse direktor, üksuse vanemsotsiaalpedagoog või tema poolt volitatud isik.

2.2 Kõik ettepanekud ja kaebused registreeritakse Keskuse kirjavahetuse kaustas, mis asub Pae keskuses personalijuhi kabinetis.

2.3. Isiku(te)le, kellele suunatakse kaebus lahendamiseks ja/või täiendavate andmete ning seletuskirjade kogumiseks, väljastatakse kaebuse koopia koos resolutsiooniga.

2.4. Kaebuse lahendaja edastab kogutud materjalid koos omapoolse kirjaliku seisukohaga (vastuse projekt) tähtaegselt Keskuse direktorile või üksuse vanemsotsiaalpedagoogile ning vastuskiri registreeritakse kirjavahetuse kausta.

2.5. Kui vastuse projekti ei saa heaks kiita, korraldab Keskuse direktor, üksuse vanemsotsiaalpedagoog vajadusel täiendava andmete kogumise, arutelu ja vastuse korrigeerimise ning vastus väljastatakse peale vastuse projekti heakskiitmist üldises korras.

2.6. Keskuse direktor, üksuse vanemsotsiaalpedagoog võib vajadusel kaebuse lahendamiseks ja materjalide kogumiseks ning lahenduse leidmiseks korraldada sisejuurdluse või moodustada komisjoni. Lahenduste leidmiseks võib vajadusel kaasata kolmanda isiku, haldusorgani.

2.7. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise materjalid hoitakse toimikutes vastavalt asjaajamiskorrale (nt seletuskirjad seletuskirjade kaustas).

3. Ettepanekutele ja kaebustele vastamine

3.1. Ettepanekute ja kaebuste vastamise ja lahendamise aluseks on EV seadus “Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus”, mis sätestab ettepanekule/ kaebusele vastamise aja, mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

3.2. Keskuse direktor või vanemsotsiaalpedagoog vaatab kaebuse lahendaja esitatud materjalid üle, võimalusel kiidab heaks vastuse projekti, mille alusel vormistatakse ning saadetakse välja ettepaneku/kaebuse vastus.

3.3. Juhul, kui isik ei ole rahul oma asutusest saadud vastustega, saab ta oma kaebusega pöörduda:

Temaatika/ küsimused

Asutus

Kontakt (E-post, telefon)

Inimõigused

Õiguskantsleri Kantselei

info õiguskantsler.ee
693 8404

Päevahoiuteenus
Intervallhoid

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

sotsiaal tallinnlv.ee
645 7440

Igapäevaelu toetamise teenus
Rehabilitatsiooniteenused

Sotsiaalkindlustusamet

info sotsiaalkindlustusamet.ee
612 1360

Sotsiaalhoolekanne
Erihoolekanne

Sotsiaalministeerium

info sm.ee
626 9301

4. Dokumentide säilitamine

Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise korraldab Keskuse direktor või üksuse vanemsotsiaalpedagoog vastavalt asjaajamiskorrale.