Prindi

Igapäevaelu toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenus Päevakeskus Käo Maleva keskuses

Päevakeskus Käo Maleva keskuses on 20 (kuni 30) teenusekasutajal võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust. Teenuse aluseks on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsus.

Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses on:

1) erihoolekandeteenust saama suunatud isiku ja olemasolu korral tema seadusliku esindaja nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed;

2) teenus, mida saama on isik suunatud;

3) tähtaeg, mille jooksul isikul on õigus teenust saada;

4) selle erihoolekandeteenuse osutaja nimi ja kontaktandmed, kelle juurde isik teenust saama on suunatud;

5) teenuse saamise eesmärk;

6) soovitatavad tegevused eesmärgi saavutamiseks ja

7) teenuse osutamise soovituslik minimaalne sagedus.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

 • Sotsiaalhoolekande seadus;
 • Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekande teenuse osutamiseks;
 • Päevakeskus Käo põhimäärus;
 • Päevakeskus Käo igapäevaelu toetamise teenuse kodukord.

Teenuse sihtgrupp

Päevakeskuses Käo igapäevaelu toetamise teenuse sihtgrupiks on täisealine isik alates 18.-st eluaastast, kes elab kodus koos pere ja/ või lähedastega, kellele on määratud töövõime kaotus vähemalt 80% ning raske või sügav intellektipuue või liitpuue.

Teenust osutatakse ilma majutuseta.

Vastunäidustused teenusele suunamiseks on:

 • statsionaarset ravi vajav psüühikahäire;
 • sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest;
 • nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;
 • agressiivsus ja/või võimetus tegutseda rühmas.

Teenuse eesmärk

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste toetamine ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Teenuse sisu kirjeldus

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus, lähtudes isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

 • kujundatakse isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
 • juhendatakse isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • juhendatakse isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • kujundatakse isiku tööoskusi ja võimaldatakse isikule ea- ja võimetekohaste töiste tegevuste harjutamist;
 • nõustatakse isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
 • kaasatakse isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenuse töökorraldus

Teenuse osutamise eesmärk ja selle elluviimise konkreetsed ülesanded ja tähtaeg määratakse kindlaks Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses. Teenust osutavad keskuses kvalifikatsioonile vastavad, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad.

Teenust vajava isiku seadusliku esindajaga viiakse teenusele registreerumisel läbi intervjuu, mille käigus täpsustatakse teenuse osutamise eritingimused. Teenusele asumisel tutvustatakse teenusekasutajale või tema seaduslikule esindajale Päevakeskus Käo igapäevaelu toetamise teenuse kodukorda ja allkirjastatakse avaldus.

Tegevuste käigus hinnatakse teenuse saaja käitumist ja tegevusvõimet ning koostatakse individuaalne tegevusplaan, mis kooskõlastatakse teenuse saaja esindajaga.

Teenuse arvestuslik maht kliendi kohta kuus on minimaalselt 4 tundi.

NB! Keskusel on suvekuudel kollektiivpuhkus (35 päeva), mille ajal teenust ei osutata. Kollektiivpuhkuse ajast teavitatakse teenusekasutajate esindajaid jaanuaris.

Koostöö

Teenuse osutamisel sisuliste tegevuste elluviimisel tekkinud küsimuste ja probleemide tekkimise korral tehakse koostööd Sotsiaalkindlusametiga, teenuse saaja seadusliku esindajaga/hooldajaga, keskuse või muu asutuse rehabilitatsioonimeeskonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning isiku elukohajärgse hoolekandeosakonnaga.

Keskuse otsustega või tegevusega mittenõustumise korral on õigus pöörduda probleemide lahendamiseks keskuse direktori (tel. 677 3495) ja Maleva keskuse juhataja (tel. 620 0587) poole suuliselt või kirjalikult.

Keskusel on olemas ettepanekute tegemise/kaebuste lahendamise kord, mille vorm on kättesaadav Päevakeskus Käo veebilehel.

Lahkarvamuste mittelahenemisel keskuse ja teenusekasutaja vahel on õigus pöörduda küsimustega Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajate poole (tel. 664 0116 või 664 0173; Pronksi 12, Tallinn).

Vajadusel tehakse Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale (Pronksi 12, Tallinn. Tel: 664 0116 või 664 0173) ettepanek teenuse saaja suunamiseks tema erivajadustele paremini vastavale teisele teenusele.

Tegevuskoha kontaktandmed

Päevakeskus Käo Maleva keskus
Aadress:
Maleva 16, Tallinn
Telefon: 620 0587
Kontaktisik: Merike Merirand (keskuse juhataja)
E-post: merike.merirand@gmail.com

Päevakeskus Käo Maleva keskuse asukoht

Päevakeskus Käo kodukord PCS piltides

NB! Lisainfot erihoolekande küsimustes leiad veebiaadressidelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ või www.sm.ee.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee