Prindi

Vanemate/ eestkostjate esinduskogu

Päevakeskus Käo täiskasvanute vanemate/ eestkostjate esinduskogu kodukord

1. Üldpõhimõtted

 • Vanemate/ eestkostjate esinduskogu (edaspidi Esinduskogu) on Päevakeskus Käo täiskasvanute keskuse (edaspidi keskus) juures tegutsev ühendus, mille eesmärgiks on info vahetamine, oma eestkostetavate/ keskuse teenusesaajate huvide esindamine ja koostöö parendamine;
 • Esinduskogu juhindub oma tegevuses Päevakeskus Käo põhimäärusest, päevahoiuteenuse lepingust jt Eesti Vabariigi õigusaktidest;
 • Esinduskogu töö põhineb vastastikuse austuse ning usalduse põhimõtetel.

2. Esinduskogu koosseis ja moodustamise kord

 • Esinduskogu koosseisu kuuluvad kõikide keskuse rühmade poolt valitud esindajad, keskuse direktor, teenuste juht, kvaliteedijuht  ja keskuse vanemsotsiaalpedagoog;
 • Esinduskogu esindaja valitakse rühma vanemate/ eestkostjate koosolekul. Esindajad valitakse esinduskogusse tähtajatult;
 • Esinduskogu töö põhineb võrdsuse printsiibil (kõigil liikmetel on võrdne hääleõigus). Esimeest ei valita;
 • Esinduskogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjad ning moodustada alalisi või ajutisi töörühmi.

3. Esinduskogu tegevused

Esinduskogu:

 • saab informatsiooni keskuses planeeritavatest tegevustest, probleemidest ja võimalikest lahendustest, teeb soovituslikke ettepanekuid;
 • osaleb keskuse töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel, paremate tingimuste loomisel (toitlustamine, transport, keskkond);
 • arutleb ja teeb lahendusettepanekuid eestkostetavate huve puudutavates küsimustes;
 • vahendab informatsiooni Esinduskogu tööst teda valinud irühma vanematele/ eestkostjatele.

4. Esinduskogu õigused ja liikmete vastutus 

Esinduskogul on õigus ja vastutus:

 • kuulata ära keskuse direktori ülevaade keskuse tegevustest ja edasistest tegevusplaanidest;
 • anda soovitusi keskuse töö paremaks korraldamiseks;
 • saada oma tegevuseks vajalikku informatsiooni;
 • teha ettepanekuid keskusele ja erinevatele koostööpartneritele lähtuvalt Päevakeskus Käo teenusesaajate vajadustest;
 • Esinduskogu liikmete osalusest esinduskogu töös informeeritakse neid valinud irühma vanemaid/ eestkostjaid, kes vajaduse korral võivad oma esindajad ümber vahetada;
 • Austada keskuse huve ning pidada kinni üldistest konfidentsiaalsuse nõuetest.

5. Esinduskogu töökord

 • Esinduskogu kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas;
 • Esinduskogu on otsustusjõuline, kui koosolekul on esindatud vähemalt pooled esinduskogu liikmetest;
 • Esinduskogus arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist esinduskogu liikmetele korraldab Esinduskogu kokkukutsuja;
 • Otsuste vastuvõtmisel ja ettepanekute tegemisel taotleb Esinduskogu võimalikult kõigi liikmete nõusolekut. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.
 • Esinduskogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult Esinduskogu liikmete allkirjadega;
 • Esinduskogu koosolekute teemad ja otsused fikseeritakse memos ning koos muude Esinduskogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse keskuses ühistel alustel muude keskuse dokumentidega.
Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee