Prindi

Vastuvõtt

Mida teha päevahoiuteenusele saamiseks?

Teenuse kohta annab informatsiooni keskus ja/ või isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond ning rehabilitatsiooniasutused. Teenust osutatakse järjekorra alusel.
Teenuse taotlemine ja registreerimine toimub keskuses kohapeal.

Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja esitama teenuse osutajale:
1. vormikohase kirjaliku avalduse;
2. teenuse saaja isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal);
3. töövõime kaotuse tõendi koopia;
4. puude raskusastme otsuse koopia;
5. kohtuotsuse koopia eestkoste määramise kohta (kui on);
6. perearsti tõend (otsus nakkushaiguse puudumise kohta, kopsuröntgeni vastus, allergia esinemisel informatsioon põhjustajate kohta);
7. vanema/ eestkostja poolt täidetud küsimustik teenusesaaja tegevusvõime, harjumuspäraste käitumisviiside ja kriisisituatsioonide lahendamisviisi kohta;
8. rehabilitatsiooniplaani koopia.

Teenusesaaja tegevusvõimest saadakse ülevaade keskuses spetsialistide osavõtul toimuva rehabilitatsiooniplaanile põhineva ja teenusesaaja esindajaga läbiviidava intervjuu ning teenuse saaja käitumise vaatluse alusel.
Vajadusel kohaldatakse teenusesaajale proovipäevad.

Vajadusel suunatakse teenuse saaja tema erivajadustele kohasele teise teenusepakkuja poole

Igapäevaelu toetamise teenuse  (IET) raames pakume:

 • inimese vajaduste kaardistamist ja tegevusplaani koostamist iseseisva toimetuleku parandamiseks või säilitamiseks;
 • rühmategevusi, mis aitavad omandada uusi või unustatud vanu oskusi, toetavad inimese seatud eesmärkide saavutamist;
 • tööharjutamist keskustes nii sees kui õues, individuaalselt ja koos teistega;
 • individuaalset nõustamist ja tuge tegevusjuhendajalt;
 • võimalust leida uusi tuttavaid ja jagada oma kogemusi, mõtteid, muresid ja rõõme;
 • infot vajalikest teenustest, professionaalset tuge.

Mida teha IET teenusele saamiseks?

Igapäevaelu toetamise teenusele saamiseks tuleb:
1) küsida psühhiaatrilt hinnang igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks (vormi leiab siit),
2) täita erihoolekandeteenuste taotlus (vormi leiab siit) ja
3) saata need koos koopiaga isikut tõendavast dokumendist Sotsiaalkindlustusametisse.
Kui teie dokumendid vastavad nõuetele, siis vormistab Sotsiaalkindlustusamet teid teenuse saajate järjekorda.
 

Rehabilitatsiooniteenuste raames pakume:
tegevusteraapiat, sotsiaalnõustamist, eripedagoogilist nõustamist, muusikateraapiat, füsioteraapiat ja kunstiteraapiat.

Mida teha Rehabilitatsiooniteenusele saamiseks?

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks palume ühendust võtta telefonil 620 0587 või e-maili teel merike.merirand gmail.com

Teenindame teenuse saajaid ka väljaspool Tallinna linna.

Registreerumisel palume teatada:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • isikuandmed;
 • millises lasteasutuses, koolis või keskuses teenusesaaja käib (võimalusel küsida sealt eripedagoogiline iseloomustus);
 • kontaktandmed.

Esimesel korral tuleb kindlasti kohale tulla kliendil koos teenusesaaja esindajaga.

Kaasa võtta:

 • suunamiskiri;
 • eelmine rehabilitatsiooniplaan;
 • iseloomustus õppe-, kasvatus- või hoolekandeasutusest;
 • võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest.

Teenuste oodatav tulemus

 • teenusesaaja on hooldatud ja pideva järelevalve all. Teenuse saaja tunneb ennast turvaliselt ja on rahulolev;
 • teenuse saaja päev on sisustatud võimete- ja eakohaste igapäevaelu tegevustega. Teenuse saaja saab juhendamisel igapäevaelus vajalike põhioskustega oma võimete piires hakkama;
 • teenusesaaja teadvustab ennast täiskasvanuna;
 • teenusesaaja suhtlemine on toetatud erinevaid alternatiivseid kommunikatsioonivõimalusi kasutades;
 • teenusesaaja psühhomotoorne tegevussuutlikkus on säilinud;
 • teenusesaajale on võimaldatud juurdepääs kultuuriüritustel osalemiseks;
 • teenusesaaja vanemate/ eestkostjate igapäevahooldusega seotud koormus on vähenenud, tekib võimalus käia tööl;
 • teenusesaaja lähedased on informeeritud seadusandlusest ja abi saamise võimalustest.

Nõuded töökorraldusele ja koostööle

Päevahoiuteenusele vastu võtmine toimub keskuses vabade kohtade olemasolul. Teenuse osutamise aluseks on keskuse ja teenusesaaja vanema/ eestkostja vahel sõlmitud leping.

Teenust osutatakse teenusesaajale tööpäevadel kell 8.0017.00.

Iga aasta II kvartali jooksul toimuvad teenusesaajate vanemate/ eestkostjate ja spetsialistide osavõtul tegevusaastat kokkuvõtvad vestlused.

Iga teenusesaaja kohta peetakse teenusesaaja andmekogu (toimikut), mis sisaldab:
1. registreerimisel esitatud dokumente (punktid 1.-8);
2. tegevusaastat kokkuvõtvate vestluste kokkuvõtteid.

Teenusesaaja vanemate/ eestkostjate kirjalikud ettepanekud või kaebused asuvad keskuses kinnitatud asjaajamise korra loetelus nimetatud toimikutes.

Keskus teeb koostööd teenusesaaja elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, Sotsiaalkindlustusametiga, koolidega, teiste hoolekande- ja rehabilitatsiooniasutustega ning vabatahtlikega.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee