Prindi

Vastuvõtt

Päevahoiuteenusele vastuvõtt

Teenuse kohta annab informatsiooni keskus ja/või isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond ning rehabilitatsiooniasutused.
Teenuse taotlemine ja registreerimine toimub keskuses.

Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja esitama teenuse osutajale:
1. vormikohase kirjaliku avalduse;
2. teenuse saaja isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal);
3. töövõime kaotuse tõendi koopia;
4. puude raskusastme otsuse koopia;
5. kohtuotsuse koopia eestkoste määramise kohta (kui on);
6. perearsti tõend (otsus nakkushaiguse puudumise kohta, kopsuröntgeni vastus, allergia esinemisel informatsioon põhjustajate kohta);
7. vanema/hooldaja poolt täidetud küsimustik teenuse saajai tegevusvõime,  harjumuspäraste käitumisviiside ja kriisisituatsioonide lahendamisviisi kohta;
8. rehabilitatsiooniplaani koopia;

Teenuse saaja tegevusvõimest saadakse ülevaade keskuses spetsialistide osavõtul toimuva rehabilitatsiooniplaanile põhineva ja teenuse saaja esindajaga läbiviidava intervjuu ning teenuse saaja käitumise vaatluse alusel. 
Vajadusel kohaldatakse teenuse saajale proovipäevad. Vajadusel suunatakse teenuse saaja tema erivajadustele kohasele teise teenusepakkuja poole.

NÕUDED TÖÖKORRALDUSELE JA KOOSTÖÖLE

Teenusele vastuvõtmine toimub keskuses vabade kohtade olemasolul. Teenuse osutamise aluseks on keskuse ja teenuse saaja seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

Teenust osutatakse isikule tööpäevadel kell 7.30 – 17.00.

Iga aasta II kvartali jooksul toimuvad teenuse saaja esindajate ja spetsialistide osavõtul tegevusaastat kokkuvõtvad vestlused.

Iga isiku kohta peetakse andmekogumit (klienditoimikut), mis sisaldab:
1. registreerimisel esitatud dokumente (punktid 1.-8);
2. tegevusaastat kokkuvõtvate vestluste kokkuvõtteid.

Teenuse saaja vanemate või nende seaduslike esindajate kirjalikud ettepanekud või kaebused asuvad keskuses kinnitatud asjaajamise korra loetelus nimetatud toimikutes.

Teenust osutatakse rühmades, mis on komplekteeritud vastavalt teenuse saajate tegevusvõimele ja käitumise eripärale.

Keskus teeb koostööd teenuse saaja elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, Sotsiaalkindlustusametiga, koolidega, teiste hoolekande- ja rehabilitatsiooniasutustega ning vabatahtlikega.

TEENUSE OODATAV TULEMUS:

  • teenuse saaja on hooldatud ja pideva järelevalve all, kliendi turvalisus on tagatud. Teenuse saaja tunneb ennast turvaliselt ja on rahulolev;
  • teenuse saaja päev on sisustatud võimete- ja eakohaste igapäevaelu tegevustega. Klient saab juhendamisel igapäevaelus vajalike põhioskustega oma võimete piires hakkama. Klient teadvustab ennast täiskasvanuna;
  • teenuse saaja suhtlemine on toetatud erinevaid alternatiivseid kommunikatsioonivõimalusi kasutades;
  • teenuse saaja psühhomotoorne tegevussuutlikkus on säilinud;
  • teenuse saajale on võimaldatud juurdepääs kultuuriüritustel osalemiseks;
  • teenuse saaja vanemate/eestkostjate igapäevahooldusega seotud koormus on vähenenud, tekib võimalus käia tööl;
  • teenuse saaja lähedased on informeeritud seadusandlusest ja abi saamise võimalustest.

Lisaks pakutakse keskuse teenuse saajatele muusikateraapiat ja kehalise liikumise juhendamist.

Lisainfo

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee