Prindi

Muusikateraapia

Muusikateraapia on sihipärane muusika rakendamine professionaalse muusikaterapeudi poolt, et  soodustada inimese emotsionaalset, kognitiivset, füüsilist ja sotsiaalset arenemist.  See on muusikaline protsess terapeudi ja kliendi vahel, mille kaudu luuakse muusikaline suhe ja soodustatakse muudatusi ning arengut. Muusikateraapia on ülemaailmselt tunnustatud efektiivne ja kliiniline meetod teenuse saaja seisundi hindamiseks ning raviks.

Päevakeskus Käo täiskasvanute keskustes (Pae keskus ja Maleva keskus) toimub muusikateraapia turvalises keskkonnas, nii individuaalselt, paarikaupa kui grupis, kus teenuse saajat julgustatakse musitseerimise kaudu oma emotsioone mitteverbaalselt väljendama. Samas on teenuse saajal võimalik iseend arendada ja end avastada terapeutilise suhte raames.

Täiskasvanute keskustes kasutatakse erinevaid muusikateraapia meetodeid - nii vaba ja struktuurset improvisatsiooni kui ka pedagoogilisi võtteid. Valdavalt on kasutusel aktiivne ehk tegevuslik muusikateraapia:  laulmine, mäng kehapillil, mäng rütmi-, meloodia- ja isetehtud pillidel, liikumine, rütmika, juhendatud muusika kuulamine ning nende võtete paindlik kombineerimine. 

Muusikateraapia õnnestumise eelduseks on kontakt ja usalduslik suhe teenuse saajai ja terapeudi vahel. Selleks üritab muusikaterapeut kohtuda teenuse saajaga tema suhtlemistasandil. Näiteks kui teenuse saaja ei oska rääkida vaid häälitseb, imiteerib teda terapeut ja arendab neid häälikuid edasi, et alustada muusikalist kahekõnet. Siis kui teenuse saaja usaldab terapeuti ja tunneb end turvalisena ja kindlana muusikateraapia keskkonnas, võib ta hakata end vabalt väljendama ning leida jõudu oma probleeme läbi töötada ning potentsiaalsed ressursse esile tuua.

Muusikateraapia eesmärgid töös vaimupuudega täiskasvanutega on: sotsiaalsete oskuste arendamine, motoorika arendamine, kommunikatsioonioskuste arendamine, kognitiivsete oskuste arendamine, tunnete ja loovuse väljendamine ning eduelamuse ja õnnestumise kogemine. Muusikateraapia eesmärgid konkreetsele teenuse saajale tulenevad muudest arengueesmärkidest ja seatakse koostöös teiste teenuse saajaga tegelevate spetsialistidega.

Teenuse saajal on võimalik teraapias kogetut kinnistada ja edaspidi teises keskkonnas ja olukordades kasutada. Niiviisi suureneb eneseväärtus ja teadlikus iseendast ja teistest ning väheb mittesoovitav käitumine. Muusikateraapias on eesmärgi saavutamiseks olulised järjepidevus, teenuse saaja motivatsioon ja temapoolne panus.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee