Prindi

Eetikapõhimõtted

Teenuste osutamisel lähtutakse Päevakeskuse Käo oma väärtustest, sh professionaalsus ja kompetentsus, koostöö ja partnerlus, inimesekesksus ja võrdväärsus, innovaatilisus ja avatus  ja Eesti Vabariigis kehtivaid seadustest, teistest õigusaktidest ja rahvusvahelistest inimõiguste deklaratsioonist, konventsioonist.
 
Keskuse igapäevatöös erivajadustega inimestega on tähtis osa väärikusel, aususel, inimlikkusel, järjepidevusel, usaldusväärsusel, avatusel, hoolivusel, koostööl ning professionaalsusel. Kõikidele  keskuse töötajatele  tutvustatakse  tööle  asudes  keskuse eetikapõhimõtteid, millest juhindutakse oma igapäevatöös: 
 • peame lugu inimesest ja toetame tema võimetekohast eneseteostust;
 • väärtustame elukvaliteeti, loome selle parendamiseks tingimused;
 • toetame inimese õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele, austades isiku privaatsust;
 • taotleme oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist;
 • püüdleme oma töös oskusliku tegutsemise ja professionaalsuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi ning jagame neid teadmisi kolleegidega;
 • oleme lojaalsed oma tööandjale ega ohusta oma eraelu tegudega tööandja mainet;
 • oma töös peame kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest;
 • oleme avatud uutele ideedele, ettepanekutele ning koostööle, mis  põhinevad heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamise ja tunnustamisel;
 • meie keskuses kehtivad konfidentsiaalsusnõuded ja me ei kahjusta oma sõnade ega tegudega teenusesaajate ning koostööpartnerite huve;
 • oleme keskuses hoolivad ja säästlikud meile usaldatud vara ja ressursside suhtes;
 • austame etnilist ja kultuurilist mitmekesisust;
 • peame silmas, et oleme osa Euroopast kui tervikust, kuid võtame arvesse regionaalset majanduslikku olukorda.
Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee