Prindi

ETRA

 

Projekti eestikeelne nimi: Haridus läbi rehabiliteeriva kunstfoto.

Projekti nimi: Education Through Rehabilitative (Outsider) Art- Photo: an informal learning path for soft skills and empowerment for adults at risk of marginalization

Projekti nr: 518490-LLP-1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Projekti kestus ja tähtaeg: 24 kuud, 01.12.2011-30.11.2013

Päevakeskus Käo osaleb partnerina Grundtvig Multilateral projektis ETRA - Haridus läbi rehabiliteeriva kunstfoto (Education Through Rehabilitative (Outsider) Art- Photo: an informal learning path for soft skills and empowerment for adults at risk of marginalization) ajavahemikul 01.12.2011-30.11.2013.

Projekti partneriteks on erinevad asutused üle Euroopa (Eesti, Itaalia, Hispaania, Portugal, Kreeka ja Taani), kes tegelevad tõrjutud või ebasoodsas (marginaliseerumisriskiga inimesed) olukorras olevate inimestega (vaimupuudega inimesed, vaimuhaigusega inimesed, immigrandid, vanglast vabanenud jt). Päevakeskuses Käo esindab projektis oma sihtrühma kelleks on raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega noored täiskasvanud.

Projekti peamiseks eesmärgiks on vajadus edendada sotsiaalset kaasatust, stimuleerides personaalset ja sotsiaalpsühholoogilist arengut riskiolukorras olevate inimeste hulgas. Meetodiks on töö loov-väljendustega kui loovmõtlemise alusega ning võimaliku eneseanalüüsi, eneseväljenduse ja uurimise õppeprotsess. Vahendiks on fotograafia, mis annab võimaluse riskiolukorras olevatel inimestel kasutada oma kujutlusvõimet ja loomingulisust, andes võimaluse sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimestel luua, ennast väljendada ja portreteerida just enda reaalsust.

Projekti käigus organiseeritakse 8-kuuline workshop Itaalias, Eestis, Portugalis ja Hispaanias. See workshop jaotatakse kaheks erinevaks etapiks:

 1. Inspiratsiooniks: külastatakse näitusi, vaadatakse teiste kunstnike loomingut, kohtutakse kohalike kunstnikega. Olles kaasatud kohaliku kultuuri tegevustesse inspireerib see osalejaid suunduma edasi järgmisesse projekti etappi;
 2. Treeningprogramm: workshopis osalejad kasutavad fotograafiat kui kommunikatsioonivahendit, kus spontaanselt tehakse valikuid ja pildistatakse ümbritsevat.

Projekti partnerite poolt loodav virtuaalne muuseum annab inimestele üle kogu maailma võimaluse uudistada fotosid, mis on valminud projekti erinevate workshoppide käigus. Kunstilised loometööd ja fotod, mis on tehtud projektis osalejate poolt, tulevad arutlusele erinevatel projekti ümarlaua kohtumistel ning esitetakse näitustel üle terve Euroopa. Projekti lõpus korraldatakse suur konverents Lissabonis, Portugalis.

Projekti töökeel: inglise keel

Projekti esimene infoleht

Projekti teine infoleht

Partnerid:

Jrk. nr

Partnerriik

Partnerasutuse nimi

Põhitegevusliin projektis

Kontaktinfo

 1.  

Itaalia

Provincia di Perugia

Projekti koordinaator

Projekti juhtimine ja koordineerimine

Kunstfoto treeningprogrammid (workshops)

http://provincia.perugia.it

 1.  

Itaalia

Borgorete Societa Cooperativa Sociale

Koolitajate/juhendajate õpetus– Learning Circle meetodil

http://ww.borgorete.it

 1.  

Eesti

Päevakeskus Käo

Ettevalmistav roll: juhendmaterjalide ja metoodiliste materjalide kogumine/koostamine

http://www.kaokeskus.ee

 1.  

Kreeka

University Patras

Projekti monitooring, kvaliteet ja hindamine

http://www.upatras.gr

 1.  

Hispaania

Foundacion Intras

Projekti mõju ja rakendamine

http://www.intras.es

 1.  

Taani

Gaia Museum Outsider ART

Levitamine ja teadlikkuse tõstmine

http://www.gaiamuseum.dk

 1.  

Portugal

Palco de Sombras

Piloteerimine – kultuuriteadlikkuse stimuleerimine

Kunstfoto treeningprogrammid (workshops)

http://www.via-visuals.com

Lisainfo projekti kohta:

ETRA põhineb ideel kasutada kunstiga seotud tegevusi selleks, et jõustada ja toetada inimeste sotsiaalset kaasatust ühiskonda. ETRA projekt annab hea võimaluse tundma õppida ja rakendada fotograafiat, kui ühte võimalust arendada projektis osalevate inimeste jõustamise protsesse ning sotsiaalseid oskusi.

Projekti sihtrühmaks on tõrjutud või ebasoodsas (marginaliseerumisriskiga inimesed) olukorras olevad inimesed erinevatest projekti partnerriikidest (sügava- ja raske vaimupuudega inimesed, vaimuhaigusega inimesed, immigrandid, vanglast vabanenud jt).

Projekti ülesanded:

 1. Parendada sihtrühmade jõustamise protsesse (empowerment), edendada inimestevahelisi sotsiaalseid oskuseid (kultuuriline teadlikkus, kommunikatsioon, sotsiaalsed kompetentsid);
 2. Eksperimenteerida kunstil ja loomingul põhinevaid pedagoogiliste praktikatega, kasutades ära interaktiivseid vahendeid nagu digitaalne fotograafia;
 3. Praktiseerida pedagoogilisi võtteid, mille aluseks on põhimõte – tegevuses õppimine (learning by doing), koosõppimine, mis on suunatud isiklike oskuste ja inimestevaheliste suhete arendamiseni, sh professionaalide hulgas (spetsialistid, kes töötavad marginaalsete sihtrühmadega);
 4. Kasutades kunstiga seotud tegevusi kui vahendeid, mis edendavad õppimist, st  “hääle” andmist marginaalsele sihtrühmale;
 5. Teadlikkuse tõstmine nii kohalikul tasemel kui ka Euroopa tasemel (täiskasvanuhariduse, vaimse tervise  sidusrühmad ning poliitika tegijad) kultuuri sektori olulisusel sotsiaalse kaasamise strateegiatesse. 
 6. Luua täiendav asutustevaheline side ja koostöö, mis seob kunstiga tegelevaid inimesi, sotsiaalse sektori asutusi, kultuurivaldkonna poliitika tegijaid ja akadeemilist maailma.

Projekti tegevused:

 • Planeeritud projektimeeskonna kohtumised:

Itaalias (2.-3.02.2012);
Taanis (30.-31.05.2012);
Kreekas (30.-31.10.2012);
Portugalis (kevad 2013) - konverents.

 • intervjuud, küsimustikud, vaatlusanalüüs – ülevaade headest praktikatest kunsti vallas oma sihtrühma arvestades;
 • juhtumi analüüsid (konkreetsed juhtumid);
 • juhendajate koolitamine (ettevalmistustööd, materjalid jne);
 • produtseeritakse harivaid ja projekti sihtrühma jõustavaid kunstiteemalisi õppematerjale, juhendeid, töölehti jne;
 • kunstiga seotud tegevuste organiseerimine: kunstinäituste külastamine, kunstiga seotud käeliste tegevuste läbiviimine sihtrühmaga, kunstiga seotud külaliste kutsumine jne;
 • kogemuste ja teadmiste vahetamise arutelud (Learning Circle Method);
 • fotograafeerimine ja fotode töötlus, haldamine (juhendamisel);
 • veebileht – virtuaalne muuseum kunstfotode eksponeerimiseks (Virtual Museum of Art Photo);
 • projekti kestel pidev monitoorning, kvaliteedi hindamine, teadlikkuse suurendamine. Projekti järgselt levitamine, teavitamine.

Projekti väljundid:

 • koostöö erineva kultuuritausta ning -praktikaga projektipartnerite vahel;
 • organisatsioonisisene kunstivaldkonnaga seotud töö parem organiseerimine/korraldamine sihtrühma huve ning võimalusi silmas pidades;
 • üldsuse teavitamine, sihtrühma jõustamine, aktiviseerimine kasutades kunstiga seotud tegevusi (fotograafia);
 • kunstiteemalised õppematerjalid. Fotograafia-teemalised õppematerjalid (kasutatakse ka alternatiivkommunikatsiooni  (AAC) vahendeid);
 • näituste korraldamine erinevate projektipartnerite juures;
 • aktiivses kasutuses olev jätkusuutlik veebileht Virtual Museum of Art Photo, mille haldaja on Taani partner ja mis on virtuaalselt kättesaadav kõigile (Gaia Museum Outsider Art);
 • jätkusuutlik kunstivaldkonnaga (fotograafia) seotud tegevuste jätkamine ning nende  kajastamine organisatsiooni veebikeskkonnas. Eesti – www.kaokeskus.ee

Projekti vastavus Tallinna linna arengudokumentidele

1. Tallinna arengukava. Kinnit. Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 a. otsusega nr 129 2009-2027. Arendustegevuse eesmärgid (lk. 39). 4. peaeesmärk: hoolitsetud, kaitstud ja abistatud tallinlane- maandatud riskidega ja (sotsiaalselt) turvaline Tallinn. Puuetega inimestele on tagatud avalike ja erateenuste kättesaadavus ning abistav tugi, loodud võimalused toimetulekuks ja aktiivseks eluks.

2. Strateegia “Tallinn 2015”. Kinnit. Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 2004 määrusega nr 23 2.4 Sotsiaalse heaolu strateegia (lk 55). Tallinnas luuakse kõigile võimalused elada inimväärikat elu, tagades piisav elustandard, vajalik hoolitsus ja eneseteostus. Eneseväärikust säilitav elustandard annab sotsiaalse turvalisuse tunde, aitab kaasa rahva elujõu säilimisele ning sotsiaalsele kaasatusele  vastastikku hoolivas keskkonnas.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee